مهر فارس 2

مهر لرستان 1

مهر لرستان 1

مهر قزوین 1

مهر فارس 2

مهر خراسان رضوی 0

مهر مرکزی 5

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 6

مهر فرهنگی و هنری 5

مهر خراسان شمالی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 5

مهر اقتصادی 5

مهر مرکزی 10

مهر همدان 6

مهر همدان 3

مهر همدان 1

مهر مرکزی 0

مهر مرکزی 0

مهر خراسان شمالی 2

مشرق نیوز اجتماعی 0