مهر خوزستان 5

مهر خوزستان 1

ایرنا کرمانشاه 1

ایرنا همدان 1

ایرنا کرمان 0

ایرنا بوشهر 2

ایرنا گلستان 0

ایرنا گلستان 0

مهر همدان 2

ایرنا گلستان 1

ایرنا گلستان 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا همدان 0

مهر کردستان 2

ایسنا همدان 1

ایرنا قم 0

ایرنا خراسان جنوبی 0

ایرنا خراسان جنوبی 0

ایرنا ورزشی 0

مهر خراسان جنوبی 1

مهر خراسان جنوبی 1

ایرنا خراسان جنوبی 0

مهر خراسان جنوبی 0

مهر خراسان جنوبی 0

ایسنا خراسان جنوبی 0

ایرنا خراسان جنوبی 0

ایرنا ورزشی 0

مهر خراسان جنوبی 0

ایرنا کرمان 1

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا کرمانشاه 0

مهر کرمانشاه 0

مهر کرمانشاه 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا قم 1

مهر ورزشی 2

ایرنا لرستان 2

ایرنا کردستان 1

مهر آذربایجان شرقی 5

مهر هرمزگان 1

ایرنا ورزشی 0

ایرنا تهران 0

ایرنا ورزشی 0

مهر خوزستان 0

آفتاب نیوز چندرسانه ای 9

ایرنا ورزشی 0

مهر ورزشی 0