ورزش 3 فوتبال داخلی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

ورزش 3 فوتبال داخلی 0

رکنا گوناگون 0

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 0

ورزش 3 فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز فوتبال داخلی 0

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 0

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

خبرگزاری سلامت فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز فوتبال داخلی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

مشرق نیوز فوتبال داخلی 7

رکنا گوناگون 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 8

مهر اجتماعی 3

مهر فوتبال داخلی 3

رکنا گوناگون 22

مهر فوتبال داخلی 2