مهر علمی 2

خبرآنلاین علمی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 2

دنیای اقتصاد اقتصادی 1

رکنا گوناگون 2

ایران اکونومیست اقتصادی 5

ایران اکونومیست اقتصادی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 2

مهر اقتصادی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر اقتصادی 1

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

خبرآنلاین علمی 2

ایران اکونومیست اقتصادی 2

رکنا گوناگون 2

مهر علمی 1

ایران اکونومیست اقتصادی 1

خبرگزاری سلامت گوناگون 12