افکارنیوز تعطیلی مدارس 14

رکنا فیلم 13

مشرق نیوز آب و هوا 5

افکارنیوز آب و هوا 1

راهبرد معاصر وضعیت جاده‌ها 6

راهبرد معاصر تعطیلی مدارس 11

آفتاب نیوز تعطیلی مدارس 3

آفتاب نیوز حوادث 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

مشرق نیوز اجتماعی 15

رکنا آب و هوا 9

آفتاب نیوز حوادث 20

افکارنیوز گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 5

رکنا گوناگون 6

رکنا گوناگون 5

مشرق نیوز اجتماعی 5

افکارنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز اجتماعی 5

رکنا گوناگون 5

مشرق نیوز اجتماعی 12

راهبرد معاصر گوناگون 8

رکنا گوناگون 7