ایرنا یزد 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا کرمان 1

ایرنا کردستان 0

ایرنا تهران 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

ایرنا خراسان جنوبی 2

ایرنا مرکزی 3

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا یزد 0

ایرنا کردستان 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا آذربایجان شرقی 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 4

ایرنا فارس 4

ایرنا حوادث 5

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا یزد 0

ایرنا سمنان 1

ایرنا خراسان جنوبی 5

ایرنا مرکزی 2

ایرنا محیط زیست 0