افکارنیوز فوتبال داخلی 8

افکارنیوز فوتبال داخلی 5

آفتاب نیوز چندرسانه ای 19

افکارنیوز فوتبال داخلی 5

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

افکارنیوز گوناگون 2

افکارنیوز فوتبال داخلی 5

افکارنیوز فوتبال داخلی 2

افکارنیوز گوناگون 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

افکارنیوز فوتبال داخلی 3

افکارنیوز فوتبال داخلی 12

راهبرد معاصر گوناگون 3

افکارنیوز فوتبال داخلی 0

افکارنیوز فوتبال داخلی 0

افکارنیوز فوتبال داخلی 2

افکارنیوز فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 3

راهبرد معاصر گوناگون 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مشرق نیوز فوتبال داخلی 5