پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

پارس فوتبال فوتبال ملی 7

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 6