پارس نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

نواندیش سیاسی 4

نواندیش سیاسی 0

نواندیش سیاسی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایرنا ورزشی 3

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

ایسنا لرستان 2

ایرنا اصفهان 2

نواندیش اجتماعی 0