ایتنا فناوری 5

خبرماشین خودرو 9

افکارنیوز گوناگون 6

فرارو اجتماعی 3

آفتاب نیوز حوادث 2

رکنا گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 4

راهبرد معاصر گوناگون 6

مشرق نیوز اجتماعی 8

رکنا گوناگون 6

فرارو چندرسانه ای 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

افکارنیوز گوناگون 5

فرارو چندرسانه ای 4

مشرق نیوز اقتصادی 7

خبرماشین خودرو 10

خبرماشین خودرو 10

مشرق نیوز اقتصادی 2

خبرماشین خودرو 1

مشرق نیوز اقتصادی 4

خبرماشین خودرو 12

بانکداری ایرانی اقتصادی 3

فرارو اجتماعی 4

صبح اقتصاد اقتصادی 4

افکارنیوز گوناگون 6