مهر فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فارس 0

ورزش 3 ورزشی 0

فارس ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا فارس 0

ایسنا فارس 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

ایسنا فارس 0

مهر فارس 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

ایسنا ورزشی 0

ایسنا فارس 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فارس 0

ایسنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا فارس 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا فارس 0

ایسنا فارس 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا فارس 0

مهر فارس 2

ایسنا ورزشی 0

مهر فارس 0

مهر فارس 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایسنا فارس 0

افکارنیوز گوناگون 1

ایسنا فارس 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فارس 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایسنا فارس 0

ایسنا ورزشی 0

مهر اصفهان 0

مهر فوتبال داخلی 2

ایسنا فارس 0

ایسنا اصفهان 0

ایسنا ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

ایسنا فارس 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ایسنا ورزشی 0