خبرآنلاین انتخابات 7

الف انتخابات 4

مشرق نیوز انتخابات 3

مشرق نیوز انتخابات 3

مشرق نیوز انتخابات 7

ایرنا انتخابات 12

مشرق نیوز انتخابات 7

مشرق نیوز انتخابات 9

مهر دولت 10

مشرق نیوز سیاسی 1

همشهری گوناگون 0

ایرنا احزاب و تشکلها 1

ایرنا احزاب و تشکلها 8

مشرق نیوز انتخابات 3

ایرنا انتخابات 3

ایرنا بین‌الملل 1

مشرق نیوز انتخابات 0

ایرنا احزاب و تشکلها 0

موج انتخابات 0

مهر انتخابات 0

فرارو سیاسی 3

ایرنا احزاب و تشکلها 7

فرارو سیاسی 2

مشرق نیوز سیاسی 0

ایرنا انتخابات 0