ورزش 3 ورزشی 0

راهبرد معاصر گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 فوتبال داخلی 5

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 فوتبال داخلی 1

ورزش 3 فوتبال داخلی 4

ورزش 3 فوتبال داخلی 4

ورزش 3 فوتبال داخلی 3

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 فوتبال داخلی 3

ورزش 3 ورزشی 0