مشرق نیوز اجتماعی 5

فرارو سیاسی 9

افکارنیوز چهره‌های هنری 6

فرارو سیاسی 6

تجارت نیوز اقتصادی 4

افکارنیوز گوناگون 2

راهبرد معاصر گوناگون 5

افکارنیوز انتخابات 9

افکارنیوز گوناگون 7

رکنا گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 5

فرارو سیاسی 5

فرارو سیاسی 6

رکنا گوناگون 5

فرارو سیاسی 3

فرارو سیاسی 11

افکارنیوز انتخابات 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 9

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

افکارنیوز گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 7

راهبرد معاصر گوناگون 4

افکارنیوز افغانستان 18

راهبرد معاصر گوناگون 3

فرارو انتخابات 10