پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

جام نیوز ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 0

نواندیش اقتصادی 1

نواندیش اقتصادی 0

نواندیش اقتصادی 0

نواندیش اقتصادی 0

آفتاب نیوز چندرسانه ای 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

دانا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0