ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

نی نی بان گوناگون 3

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

نی نی بان گوناگون 5

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

راهبرد معاصر گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

نی نی بان چهره‌های هنری 2

ورزش 3 ورزشی 0

نی نی بان گوناگون 1