باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ایسنا ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر شهری 0

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

موج گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0