افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 9

آفتاب نیوز حوادث 15

آفتاب نیوز چندرسانه ای 6

رکنا گوناگون 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

فرارو چندرسانه ای 2

تجارت نیوز اقتصادی 2

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

راهبرد معاصر گوناگون 1

فرارو چندرسانه ای 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

فرارو چندرسانه ای 0

فرارو اجتماعی 2

آفتاب نیوز حوادث 2

مشرق نیوز اجتماعی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 8

خبرآنلاین چندرسانه ای 7

مشرق نیوز اجتماعی 4

رکنا آب و هوا 0

فرارو چندرسانه ای 0

مشرق نیوز آب و هوا 13

خبرآنلاین چندرسانه ای 10