دانا فرهنگی و هنری 2

مهر دینی و مذهبی 0

مهر اردبیل 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 0

فارس فرهنگی و هنری 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

دیباچه فرهنگی و هنری 2

مهر اردبیل 4

بنکر اقتصادی 2

شبستان دینی و مذهبی 2

شبستان مساجد و کانونها 3

شبستان مساجد و کانونها 4

شبستان دینی و مذهبی 3

شبستان اجتماعی 0

شبستان اجتماعی 1

رکنا گوناگون 2

مهر اردبیل 1

مهر بین‌الملل 2

مهر اردبیل 5

راهبرد معاصر گوناگون 3