ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 3

ایسنا چهارمحال و بختیاری 4

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 3

ایسنا گلستان 4

ایسنا زنجان 1

ایسنا اصفهان 3

ایسنا آذربایجان شرقی 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 4

ایسنا آذربایجان شرقی 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 4

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 4

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 2

ایسنا قزوین 2

ایسنا لرستان 0

ایسنا لرستان 3

ایسنا لرستان 1

ایسنا خراسان رضوی 0

ایسنا لرستان 1

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 1

ایسنا آذربایجان شرقی 2

ایسنا آذربایجان شرقی 3

ایسنا اصفهان 2

ایسنا خراسان رضوی 0