مهر کردستان 0

مهر کردستان 0

مهر خراسان رضوی 4

مهر علمی 8

مهر سمنان 3

مهر سمنان 3

مهر فارس 5

مهر سمنان 0

مهر سمنان 0

مهر خوزستان 0

مهر آذربایجان شرقی 1

ایسنا چهارمحال و بختیاری 0

مهر لرستان 0

مهر سمنان 0

مهر احزاب و تشکلها 4

مهر بوشهر 2

مهر قم 3

مهر علمی 8

مهر اقتصادی 4

مهر سمنان 7

مهر خوزستان 0

مهر سمنان 12

مهر آذربایجان شرقی 5

مهر مرکزی 0

مهر علمی 0