مهر آذربایجان شرقی 0

ایسنا گیلان 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

مهر خراسان شمالی 4

مهر اجتماعی 2

ایرنا حقوقی و قضایی 6

ایرنا البرز 2

ایسنا آذربایجان شرقی 2

مهر کرمانشاه 8

ایرنا آذربایجان غربی 2

ایرنا کرمانشاه 2

ایرنا لرستان 3

ایرنا فرهنگی و هنری 2

ایرنا آذربایجان غربی 3

ایرنا قزوین 3

مهر فارس 3

ایرنا فرهنگی و هنری 3

ایرنا کرمانشاه 3

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 7

مهر کرمانشاه 3

ایرنا البرز 2

ایرنا قزوین 4

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 5