سیمرغ گوناگون 4

شبستان دینی و مذهبی 2

فرارو سیاسی 4

شبستان اجتماعی 10

آفتاب نیوز چندرسانه ای 10

افکارنیوز گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

رکنا مجلس 4

رکنا گوناگون 6

اقتصاد آنلاین گوناگون 20

خبرآنلاین چندرسانه ای 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

رکنا گوناگون 6

اقتصادنیوز اقتصادی 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

شبستان دینی و مذهبی 5

اقتصادنیوز اقتصادی 4

اقتصادنیوز اقتصادی 4

اقتصادنیوز اقتصادی 6

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 4

اقتصادنیوز اقتصادی 3

اقتصادنیوز اقتصادی 7

شبستان دینی و مذهبی 7

خبرآنلاین چندرسانه ای 10

رکنا گوناگون 104

فرارو سیاسی 8

اقتصادنیوز اقتصادی 2

افکارنیوز چهره‌های هنری 49

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 4

افکارنیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 13

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

رکنا گوناگون 6

فرارو سیاسی 4

شبستان دینی و مذهبی 11

راهبرد معاصر گوناگون 3

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 6

راهبرد معاصر گوناگون 2

شبستان دینی و مذهبی 3

الف سیاسی 3

خبرآنلاین فرهنگی و هنری 7

شبستان دینی و مذهبی 6

اقتصادنیوز اقتصادی 9

مشرق نیوز اجتماعی 622

رکنا گوناگون 22

رکنا گوناگون 3

خبرآنلاین چندرسانه ای 39

شبستان دینی و مذهبی 14

رکنا گوناگون 6