ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

راهبرد معاصر گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

ایسنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

الف ورزشی 0

دانا ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0