ایرنا تهران 0

رکنا گوناگون 0

مهر اجتماعی 0

ایرنا گلستان 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

مهر کردستان 0

ایرنا حوادث 0

مهر اصفهان 0

ایرنا اصفهان 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

ایرنا گلستان 0

آفتاب نیوز حوادث 0

ایرنا حوادث 1

ایرنا اصفهان 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

ایسنا اصفهان 0

آفتاب نیوز حوادث 0

مهر اصفهان 0

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا اصفهان 0

مهر کرمانشاه 0

ایرنا لرستان 0

رکنا گوناگون 0

مهر اجتماعی 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایسنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایسنا اردبیل 0

رکنا گوناگون 0

آفتاب نیوز حوادث 2

ایرنا خراسان شمالی 0

رکنا گوناگون 1

ایسنا خراسان شمالی 0

ایرنا حوادث 0

ایرنا لرستان 0

مهر اصفهان 0

مهر خراسان شمالی 0

ایرنا قم 1

رکنا گوناگون 2

مهر اجتماعی 0

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 1

ایرنا مازندران 33

ایرنا آذربایجان شرقی 1

آفتاب نیوز حوادث 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

ایسنا فارس 0

ایسنا خوزستان 0