مهر خوزستان 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

رکنا گوناگون 0

تجارت نیوز اقتصادی 2

ایران اکونومیست اقتصادی 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

مهر محیط زیست 3

مهر اصفهان 2

مهر مرکزی 0

آفتاب نیوز حوادث 6

مهر اجتماعی 3

مهر اجتماعی 2

رکنا گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

مهر البرز 7

مهر البرز 5

مهر البرز 5

رکنا گوناگون 2

رکنا گوناگون 2