شبستان مساجد و کانونها 4

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 1

مهر فرهنگی و هنری 3

مهر فارس 1

مهر فارس 2

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 2

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رسانه کودک 0

مهر فارس 5

شبستان قرآن و معارف 9

شبستان فرهنگی و هنری 6

مهر بوشهر 3

مهر مرکزی 3

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 3

مهر فرهنگی و هنری 3

مهر کرمانشاه 3