مهر گیلان 0

مهر ورزش‌های رزمی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

فارس ورزشی 0

مهر ورزش‌های رزمی 2

دانا ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

رکنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

مهر ورزش‌های رزمی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا آذربایجان غربی 3

ایرنا ورزشی 0

ایرنا فارس 0

مهر ورزش‌های رزمی 2

ایرنا خراسان شمالی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 3

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 3

ایرنا قم 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

دانا ورزشی 1

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا خراسان شمالی 0

مهر ورزش‌های رزمی 1

مهر ورزش‌های رزمی 0

مهر ورزش‌های رزمی 0

مهر کرمانشاه 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

رکنا گوناگون 0

ایرنا ورزشی 1

ایرنا گلستان 0

ایرنا ورزشی 0

مهر ورزش‌های رزمی 0

مهر خراسان شمالی 2

ایسنا ورزشی 0