رکنا فوتبال خارجی 9

راهبرد معاصر فوتبال خارجی 10

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

افکارنیوز فوتبال خارجی 8

افکارنیوز فوتبال خارجی 8

افکارنیوز بسکتبال 7

افکارنیوز فوتبال خارجی 11

راهبرد معاصر فوتبال خارجی 7

راهبرد معاصر فوتبال خارجی 10

افکارنیوز فوتبال خارجی 11

افکارنیوز فوتبال خارجی 6

افکارنیوز فوتبال خارجی 7

رکنا فوتبال خارجی 9

خبرآنلاین چندرسانه ای 7

افکارنیوز فوتبال خارجی 17

افکارنیوز فوتبال خارجی 6

افکارنیوز فوتبال خارجی 5

افکارنیوز فوتبال خارجی 6

راهبرد معاصر فوتبال خارجی 6

افکارنیوز بسکتبال 7

افکارنیوز فوتبال خارجی 10

افکارنیوز فوتبال خارجی 9

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

افکارنیوز فوتبال خارجی 5

افکارنیوز فوتبال خارجی 14