ایتنا فناوری 5

فرادید فناوری 0

مشرق نیوز اجتماعی 1

سینا فناوری 0

سینا فناوری 2

باشگاه خبرنگاران علمی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

فرادید فناوری 0

ایران اکونومیست فناوری 0

آفتاب نیوز علمی 0

فرادید فناوری 0

فرادید فناوری 1

ایران اکونومیست فناوری 0

باشگاه خبرنگاران علمی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

ایتنا فناوری 7

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

سینا فناوری 8

ایتنا فناوری 3

باشگاه خبرنگاران علمی 7