تجارت نیوز اقتصادی 4

مهر اقتصادی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 7

تجارت نیوز اقتصادی 7

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 3

راهبرد معاصر گوناگون 6

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 5

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 3

مشرق نیوز اقتصادی 3

راهبرد معاصر گوناگون 3

شانا نفت و گاز 8

مهر بین‌الملل 8

ایران اکونومیست اقتصادی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

ایران اکونومیست اقتصادی 5

تجارت نیوز اقتصادی 6

تابناک اقتصادی 4

راهبرد معاصر گوناگون 6

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

مهر انتخابات 5

سینا فناوری 11

مهر انتخابات 9

ایران اکونومیست اقتصادی 13

مشرق نیوز اقتصادی 15

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 6

مهر بین‌الملل 8

ایران اکونومیست اقتصادی 3

مهر اقتصادی 5

مهر بین‌الملل 13

افکارنیوز گوناگون 1

مهر بین‌الملل 8

افکارنیوز گوناگون 6

افکارنیوز گوناگون 2

اقتصادنیوز اقتصادی 5

مهر اقتصادی 2

اقتصادنیوز اقتصادی 8

مهر بین‌الملل 5

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 9

مهر بین‌الملل 0

ایران اکونومیست اقتصادی 6

مهر اقتصادی 10

اقتصادنیوز اقتصادی 4

مهر بین‌الملل 8

راهبرد معاصر گوناگون 5

مهر بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 14

مهر بین‌الملل 12

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 15

مهر بین‌الملل 8