دانا وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 1

ورزش 3 وزنه‌برداری 0

مشرق نیوز وزنه‌برداری 0

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 0

مشرق نیوز وزنه‌برداری 0

فارس وزنه‌برداری 0

دلگرم وزنه‌برداری 2

رکنا وزنه‌برداری 2

رکنا وزنه‌برداری 0

مشرق نیوز وزنه‌برداری 0

تسنیم وزنه‌برداری 0

ورزش 3 وزنه‌برداری 0

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

مهر وزنه‌برداری 0

ورزش 3 وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

فارس وزنه‌برداری 0

ورزش 3 وزنه‌برداری 0

فارس وزنه‌برداری 0

ورزش 3 وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

فارس وزنه‌برداری 0

تسنیم وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 0

ورزش 3 وزنه‌برداری 0

فارس وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

اقتصاد آنلاین وزنه‌برداری 0

پارسینه وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

مهر وزنه‌برداری 0

تابناک وزنه‌برداری 0

تسنیم وزنه‌برداری 0

ورزش 3 وزنه‌برداری 1

فارس وزنه‌برداری 0

افکارنیوز وزنه‌برداری 2

فارس وزنه‌برداری 0

رکنا وزنه‌برداری 0

باشگاه خبرنگاران وزنه‌برداری 0