آفتاب نیوز ورزشی 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

دانا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

موج گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

تابناک ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

آفتاب نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

مشرق نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

ورزش 3 ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

راهبرد معاصر گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 1

شهرآرا نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1