ورزش 3 ورزشی 0

پارسینه فوتبال داخلی 0

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 0

ورزش 3 فوتبال داخلی 0

رکنا فوتبال داخلی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

رکنا فوتبال داخلی 0

ورزش 3 فوتبال داخلی 0

ورزش 3 فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

راهبرد معاصر گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

دانا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

رکنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

رکنا گوناگون 4

رکنا گوناگون 9

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نواندیش فناوری 0