تعبیر و تفسیر دیدن انواع کرم و مارها در خواب چیست؟


یه وقتایی هم هست با دیدن خوابهای متفاوت Seeing different dreams پریشان میشویم مثلا ممکن است در خوابمان انواع مارها به شکل های مختلفی یا انواع کرم هارا در خواب ببنیم و حتی از تعبیر و تفسیرشان هم خبر نداریم در این بخش از نازوب به تعبیر خواب انواع کرم و مار میپردازیم. با ما همراه باشید. تعبیر و تفسیر دیدن انواع کرم و مارها در خواب چیست؟ دیدن کرم در...

یه وقتایی هم هست با دیدن خوابهای متفاوت Seeing different dreams پریشان میشویم مثلا ممکن است در خوابمان انواع مارها به شکل های مختلفی یا انواع کرم هارا در خواب ببنیم و حتی از تعبیر و تفسیرشان هم خبر نداریم در این بخش از نازوب به تعبیر خواب انواع کرم و مار میپردازیم. با ما همراه باشید.

تعبیر و تفسیر دیدن انواع کرم و مارها در خواب چیست؟

دیدن کرم در خواب / تعبیر خواب کرم

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن کرم در خواب، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

اچ میلر می‌گوید:

دیدن کرم خاکى در خواب، نشان ‏دهنده‏ پیدا کردن یک دوست خوب است.
اگر خواب ببینید که از کرم خاکى براى ماهیگیرى استفاده مى‏کنید، نشانه‏ آن است که در تصمیم ‏گیرى دچار تردید می‌شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می‌رسد.
اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می‌ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می‌ترساند.
اگر در خواب ببینید در میوه ای که می‌خورید کرم هست پولی نصیبتان می‌شود که به دل شما نمی‌نشیند و با اینکه سودی عایدتان می‌گردد از آن خوشحال نمی‌شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب کرم : قربانی دسیسه و خیانت خواهید شد.
کرمها بعد از باران بیرون می آیند: دوستان شما را به خجالت می اندازند.

تعبیر خواب کرم زدن بدن

مطیعی تهرانی:

اگر ببینید بدن‌تان کرم گذاشته مثلا مجروح دارید کـه کرم در آن بـه وجود آمده و کرم‌ها از خون و گوشت شـما تغذیه میکنند نشان آن اسـت کـه جمعی ذره ذره مال شـما را از بین می برند و چنان آرام زیان میرسانند کـه شـما اگرهم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان‌های اندک پس از چندی شـما را از پای در می‌آورند.

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند کـه کرم‌ها روی تن او می‌خزند، علامت آن اسـت کـه خواهان زندگی پر تجمل و مادی اسـت. اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن اسـت کـه خودرا از قید و بندهای مادی رها می‌سازد ودر پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.

تعبیر خواب خارج شدن کرم از بینی

ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند کـه کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن اسـت کـه خداوند بـه او فرزندی عطا خواهد کرد.

تعبیر خواب خارج شدن کرم از آلت تناسلی

ابن سیرین گوید: اگر مردی در خواب ببیند کـه از آلت تناسلیش کرم خارج می شود بیانگر این اسـت کـه فرزندش ضعیف و فرومایه گردد.

تعبیر خواب پنیر کرم زده

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید کـه پنیر شـما کرم گذاشته بشما خیانت می شود کـه در نتیجه زیان می بینید.

تعبیر خواب کرم در دهان

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند کـه از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل کـه یکی از عیالان او از او جدا شود بـه مرگ یا زندگانی.

تعبیر خواب میوه کرم زده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید در میوه ای کـه میخورید کرم هست پولی نصیبتان می شود You will get money کـه بـه دل شـما نمینشیند و با این کـه سودی عایدتان می گردد ازآن خوشحال نمی شوید.

تعبیر خواب کرم در لباس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شـما و همسرتان اختلاف بـه وجود می آید و از یک دیگر دل چرکین می شوید.

تعبیر خواب کرم خاکی بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی بشما میرسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده کـه مثل مار میماند اما شـما در خواب می‌دانید کـه آن یک کرم اسـت شخصی شـما را می‌ترساند.

اچ میلر میگوید:

دیدن کرم خاکى در خواب، نشان ‏دهنده‏ پیدا کردن یک دوست خوب اسـت. اگر خواب ببینید که از کرم خاکى براى ماهیگیرى استفاده مى‏کنید، نشانه‏ آن اسـت که در تصمیم ‏گیرى دچار تردید می شوید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کرم در خواب، نشانه آن اسـت کـه با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

تعبیر خواب فقط یک کرم را دیدن

اگر فقط یک کرم در خواب دیده‌اید، این خواب بـه معنی آن اسـت کـه دوستان‌تان بشما کمک خواهند کرد حتی اگر چـه انتظارش را ندارید. هم چنین، این خواب میتواند بـه معنی آن باشد کـه شـما با شخصی جدید آشنا خواهید شد کـه در زندگیتان بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب پا گذاشتن روی کرم

اگر چنین خوابی ببینید، بـه معنی آن اسـت کـه بهتر اسـت رفتارتان را در قبال دوست‌تان تغییر دهید. در غیر اینصورت ممکن اسـت این دوست را از دست بدهید و مطمئنم کـه خواهان چنین چیزی نیستید. این خواب باید باعث شود بـه اشتباهات‌تان فکر کنید و هم چنین بـه این کـه چگونه رابطه‌تان رابا بهترین دوست‌تان التیام ببخشید.

تعبیر خواب تعداد زیادی کرم را دیدن

اگر کرم‌های بسیار زیادی در خواب‌تان دیده‌اید، بـه معنی آن اسـت کـه آدم‌های متکبری در زندگیتان وجوددارد. بهتر اسـت در دوره‌ی پیش رو بیشتر مراقب باشید چون کسانی قصد فریب‌تان را دارند. مطمئن باشید کـه دشمنان‌تان اموال شـما را خواهند برد و از شـما منفعت کسب خواهند کرد.

تعبیر خواب کرم در غذا

اگر در خواب کرم درون غذای‌تان دیده‌اید، بـه معنی آن اسـت کـه کسانی از همکاران‌تان ممکن اسـت بشما حسادت کنند. شـما در کار موفقیت‌های زیادی داشته‌اید و سایرین این را دوست ندارند.

ممکن اسـت شخصی وجود داشته باشد کـه بخواهد بشما آسیب بزند چون میخواهد مانع موفقیت‌تان بشود. این خواب بشما هشدار می دهد اگر قرار اسـت هر نوع قراردادی را امضاء کنید یا پروژه‌ی جدیدی را آغاز کنید هوشیاری و مراقبت بـه خرج بدهید. یادتان باشد کـه ممکن اسـت نارفیقان زیادی اطراف‌تان را پر کرده‌ باشند.

تعبیر خواب خوردن کرم

اگر در خواب ببینید کرم می خورید، این خواب ممکن اسـت بسیار ناخوشایند و چندش آور Unpleasant and multiplier باشد، اما معنی آن مثبت اسـت. در واقع، این خواب بـه آن اشاره دارد کـه موفقیت زیادی در آینده خواهید داشت، پس لازم نیست زیاد نگران باشید. دوره‌ی خوبی پیش رو دارید و شادمانی و لذت زیادی را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب کرم ابریشم

اگر خواب کرم ابریشم دیده‌اید، این خواب معنی مثبتی دارد. این خواب حاکی ازآن اسـت کـه شـما در آینده‌ در کسب و کارتان موفقیت زیادی خواهید داشت. پول زیادی بـه دست خواهید آورد پس نگران نباشید.

اگر اعتماد بـه نفس‌تان را از دست داده‌اید و فکر می کنید بـه اندازه‌ی کافی ارزشمند نیستید، پس احتمال آنکه خواب کرم ببینید بیشتر اسـت. آدم ها طبق معمول وقتی بـه لحاظ عاطفی احساس آسیب دیدگی یا عدم امنیت می کنند خواب کرم میبینند.

تعبیر خواب کرم در مدفوع

معنی دیدن مدفوع در خواب مال و ثروت است و وجود کرم در ان می تواند به این معنی باشد که این مال مشکوک به حرام است و باید با دقت بیشتری آن را بررسی کنید.

تعبیر خواب کرم خاکی

دیدن کرم خاکی در خواب نشان دهنده ثروت و فراوانی است که به زودی تجربه خواهید کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر دیدن خواب کرم خاکی آن است که نعمتی به شما می رسد.

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

دیدن کرم خاکی در خواب تان بیانگر این است که شما نیاز دارید به خاطر اینکه احساسات و تمایلات نهفته ی خود را بروز دهید، به اعماق ضمیر ناخودآگاه خود نفوذ کنید.

تعبیر دیگر خواب کرم خاکی این است که شما نیاز دارید که جنبه ای از خودتان را ذخیره کنید.
کرم خاکی نمادی از چیز های کوچک است که می تواند برای رشد و رفاه شما مفید باشد. بیانگر احیا و تجدید است.

تعبیر خواب دیدن کرم شب تاب

کارل یونگ، پروفسور سوئیسی می گوید:

دیدن کرم شب تاب در خواب تان بیانگر ایده های روشن است که از ضمیر ناخودآگاه شما بر می خیزد. به نشانه های خفیفی از ابتکار و خلاقیت اشاره دارد (خلاقیت سو سو می زند)

تعبیر دیدن مار در خواب چیست؟

معنای اصلی نمادین خواب مار:

شفا و بهبودی – مارها می توانند پوست خود را بشکافند

جنسیت، باروری و خلاقیت – مارها شبیه بند ناف یا آلت تناسلی اند.

وسوسه و شرارت – مار گمراه کننده در بسیاری از کتاب مقدس آمده است.

ابدیت، تولد دوباره و تجدید حیات در زندگی Revival in life

خلاقیت – شما می توانید ایده اصلی و خلاقیت را از مارها بگیرید

تعبیر کلی مار در خواب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد.
اگر ببینی در خانه خودت مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد،
ولی اگر مار را در بیرون از خانه ببینی، تعبیرش دشمنی افراد غریبه است.

تعبیر دیدن مار سیاه در خواب

دیدن مار سیاه در خواب به معنی آن است که اتفاقی شوم و تیره در زندگی شما کمین کرده است. این خواب یا می‌تواند نشان از آن باشد که باید مواظب خطری بالقوه در زندگی‌تان باشید یا ضمیر ناخودآگاه‌تان است که با افسردگی یا اندوهی که در عالم بیداری با آن روبرو هستید دست و پنجه نرم می‌کند یا ممکن است تجربه‌ای در زندگی‌تان در عالم واقعیت باشد.

شاید چند آشفتگی عاطفی وجود دارد که نشان می دهد شما هنوز با ناخودآگاه‌تان درگیر هستید. دیدن مار سیاه در خواب معمولا نشانه‌ای رایج از رابطه‌ یا انرژی بد در زندگی‌تان است، اما می‌تواند یک هشدار مالی نیز باشد. مواظب اموال و آدم‌های‌ اطراف‌تان باشید.

دیدن مار قرمز در خواب

مار قرمز در خواب نمایانگر تمایلات و احتمالا تمایلات جنسی شدید است. همچنین می‌تواند هشداری باشد برای خطری بالقوه که ممکن است در کمین‌تان باشد. اگر خواب مار قرمز دیدید، در عالم بیداری در مورد زندگی‌تان فکر کنید و ببینید آیا چیزی در آن وجود دارد که خواب‌تان خواسته باشد آن را به شما هشدار بدهد.

دیدن مار زرد در خواب

دیدن مار زرد رنگ در خواب در دوران بارداری نشانه‌ی خوشبختی و سلامت A sign of happiness and health است. این خواب یعنی بارداری سالمی را تجربه خواهید کرد. رنگ مار می‌تواند معانی مختلفی برای زن باردار در بر داشته باشد؛

– اگر خواب مار سیاه در دوران بارداری‌تان ببینید، فرزندتان پسر خواهد بود.

– اگر مار سفید بود در شکم نوزادی دختر خواهید داشت.

– مار قرمز نشانگر خوش شانسی است یا کسی که رابطه‌ی نزدیک با شما دارد ازدواج خواهد کرد.

– مار سبز نشانه‌ی سلامتی و باروری است.

درگیری با مار در تفسیر

ابن سیرین در تعبیر خواب مار می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد،
اگر مار بر تو غلبه کرد، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند،
ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی.

اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، یـعـنـی مال و اموال دشمن را تصرف خواهی کرد
و اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.
اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.

جابر مغربی در تعبیر خواب مار می‌گوید:

اگر ببینی ماری را گرفته‌ای ولی به تو صدمه نرسیده است،
یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و بر دشمن غلبه می‌کنی و به خواسته و مقصود خودت خواهی رسید.

تعبیر سنتی ریختن مار

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از آستانۀ خانۀ تو مار و عقرب افتاده است، تعبیرش این است که پادشاه یا شخصی بزرگ باعث غم و اندوه تو می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از آسمان مار می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

ورود و خروج مار از بدن در تفسیر سنتی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت مردانه Oral or ear canal or penis یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مار وارد مقعد تو شده ، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی و برتری می‌باشد.
اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .

مار بزرگ (بوآ،پیتون و …) در تفسیر سنتی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی می‌باشد.
اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.

اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یـعـنـی با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی.
اگر ببینی مار بزرگی را کشتی و از گوشت آن خوردی، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی You defeat the enemy و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مار بزرگی تو را بلعیده است، یـعـنـی احتمال دارد دشمنت تو را به هلاکت برساند. طبیعی است که اینگونه تفاسیر در جامعه امروز معنای دیگری خواهند داشت چون مثل قدیم اینطور نیست که کسی بتواند به این راحتی به کسی آسیب بزند.

اگر ببینی سوار مار بزرگی شده‌ای که رام و فرمانبردار می‌باشد،
یـعـنـی دشمنی بزرگ از تو اطاعت و فرمانبرداری می‌کند و امور تو درست و رو به راه می‌شود.

گزیده شدن توسط یک مار

اگر خواب در مورد نیش زدن مار دیدید ، به معنی یکی از موارد زیر است:

ضمیر ناخودآگاه شما سعی می‌کند یک سیگنال برای شما بفرستد:
مثلا چیزی از گذشته شما شما را اذیت می‌کند، و شما آگاهانه یا ناخودآگاه آن را نادیده می‌گیرید.

در وضعیت فعلی خود احساس ناتوانی می‌کنید یا حس می کنید به دام افتاده اید.
شما یک رابطه بد یا یک مشکل اجتماعی دارید.
فردی در زندگی شما خطرناک و سمی است و سعی در پر کردن ذهن شما با افکار زهرآگین دارد.

رویای فرار کردن از دست مار

وقتی در مورد تعقیب شدن توسط مار فکر می‌کنید، احتمالا ترس و وحشت را احساس می‌کنید.
این احساسات را می توان به این دلایل تجربه کرد:

• شما از یک موقعیت ناخوشایند اجتناب می‌کنید و ذهن ناخودآگاه شما انتظار دارد که با آن مقابله کنید. شاید شما از کار کردن در محل کار، یک درمان پزشکی ضروری و یا چیز دیگری که باید انجام شود دوری کنید.

• شما می‌خواهید حرف واقعی دلتان خود را بیان کنید اما شما به عقب نگاه می‌کنید تا به کسی آسیب نرسانید. به عنوان مثال، شما قصد داشتید که رابطه تان را با شریک عشقی خود تمام کنید، و نگران واکنش شریک تان هستید.

• شما در شرایط سختی گرفتار هستید و انتخاب‌های دشواری دارید. به عبارت دیگر، شما احساس می‌کنید که به دام افتاده‌اید.

خفه شدن توسط مار

اگر در خواب ببینید که ماری شما را خفه می کند، این خواب از موقعیتی سرکوب کننده، اجباری و خطرناک حکایت می کند که در کمین شما است.

دیدن مار مرده در خواب

مارهای مرده در خواب نماد مثبتی هستند. دیدن مار مرده نمایانگر پایان فریب، وسوسه، یا ترس End deception, temptation, or fear است. این خواب نشان می‌دهد که تغییر یا شروع مجددهایی در زندگی‌تان وجود خواهد داشت.

فکر کنید ببینید تعبیر دیدن خواب مار مرده در زندگی‌تان چه چیزی می‌تواند باشد. دیدن خواب مار مرده یعنی آن مار به هر چیزی که در عالم واقع اشاره دارد به پایان خواهد رسید. اگر مار را بکشید، بر مسئله‌ای که مار به آن اشاره دارد فائق می‌آیید.

تعبیر کشتن مار در خواب

این که در خواب ببینید ماری را می‌کشید نشانه‌ی مثبتی است. این خواب یعنی بر ترس‌های‌تان غلبه می‌کنید، چالش‌ها را پشت سر می‌گذارید و در مسیری راحت‌تر و کم دردسرتر گام بر می‌دارید.

اگر بعد از کشتن مار احساس رضایت داشتید، پس چیزی در زندگی‌تان وجود دارد که برای احساس رضایت باید بر آن غلبه کنید اگر احساس گناه کردید، پس احتملا معمایی در زندگی‌تان وجود دارد که حل کردن آن ساده نیست و می‌خواهید از دست آن خلاص شوید. کشتن مار در خواب نشان دهنده‌ی چالشی است که باید در عالم بیداری با آن روبرو شوید.

دیدن مار دو سر در خواب

خواب مار دو سر نشانگر ترس و مشکلات سرکوب شده در زندگی واقعی شخص خواب بیننده است. دیدن مار دور سر در خواب به معنی آن است که به دو جهت متفاوت کشیده شده‌اید یا اقدامات‌تان بی‌ثمرند. این نشانگر آن است که باید مشکلات تان را دوباره بررسی کنید و تصمیمات قوی‌تر، معتمد به نفس تر بگیرید تا بتوانید پیشرفت کنید.

خواب افتادن مار روی کسی

خواب افتادن مار روی کسی که می‌شناسیدش نشانه‌ی کشمکش‌های درونی‌تان است. شما پی به اشتباهاتی می‌برید که در گذشته مرتکب شده‌اید و به واقع درباره‌ی آن‌ها احساس اندوه و ندامت دارید. این درک احساس گناه و تقصیر را در شما بر می‌انگیزاند و عمیقا بر شما تاثیر می‌گذارد.

خواب ببینید مار دورتان چمبره زده است

اگر در خواب ببینید ماری اطراف شما چنبره زده است و می‌خواهد نیش‌تان بزند، نمادی از ضعف شما در برابر دشمنان‌تان است. وقتی رقیب یا دشمن سعی می‌کند به شما حمله کند نمی‌توانید از خودتان دفاع کنید. اگر این خواب مکررا اتفاق بیفتد، می‌تواند نشانه‌ی بیمار شدن باشد.

دیدن مار درون آب در خواب

دیدن یک یا چند مار درون آب در خواب موقع شنا کردن یا تلاش برای عبور از بستر آبی کم عمق، نشانه‌ای از نگرانی است. دلتان می‌خواهد که در وضعیت بهتری نسبت به الان بودید. این فکر باعث اضطراب و نگرانی‌تان می‌شود.

خواب له کردن مار با پاها

اگر خواب ببینید که ماری را با پا له می‌کنید تا بمیرد این نشانه‌ی خوبی است. سلامتی‌تان بهبود پیدا خواهد کرد چون قادر خواهید بود بر هر مشکل سلامتی کوچک یا بزرگ Small or large health problem احتمالی که بر شما تاثیر گذار بوده است غلبه کنید.

خواب ببینید مار کبرا نیشتان بزند

اگر خواب ببینید به شکل کودکی درآمده‌اید نشانگر آن است که در عالم بیداری کار ناصوابی انجام داده‌اید. رفتار نادرست‌تان برای شما و عزیزان‌تان شرمساری و ندامت به همراه خواهد داشت. مار کبرا به تنهایی در حقیقت نماد خوبی است چون نشانگر ایده‌ها و بینش‌های خلاقانه است.

اما، اگر در خواب دیدید مار کبرا شما را نیش می‌زند، بهتر است مراقب آدم‌هایی باشید که در زندگی‌تان برای ارتباط برقرار کردن انتخاب می‌کنید چون ممکن است به جای نشان دادن راه و چاه، سد راه‌تان بشوند

تعبیر خواب مار : حضرت صادق (ع) فرماید

دیدن مار در خواب بر ده وجه است:

اول دشمن پنهان

دویم زندگانی

سیم سلامتی

چهارم پادشاهی

پنجم سپه سالاری

ششم دولت

هفتم زن

هشتم مراد

نهم پسر

دهم سیلاب

تعبیر خواب مورچه، مگس و سوسک/ خواب های رایج

تعبیر خواب تمام حیوانات | از سلطان جنگل تا

تعبیر خواب مار / انواع مار رنگی

تعبیر خواب دیدن انواع عقرب/ نماد عقرب در خواب

What is the interpretation of seeing all kinds of worms and snakes in a dream

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه تعبیرخواب


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تعبیر خواب آب در خانه | دیدن پر شدن خانه ای از آب در خواب یعنی چه؟