موج قایقرانی 50

ایسنا قایقرانی 226

مهر قایقرانی 277

شبکه ورزش قایقرانی 189

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 170

ایسنا قایقرانی 233

طرفداری قایقرانی 225

مهر قایقرانی 180

ایسنا قایقرانی 167

شبکه ورزش قایقرانی 151

فانوس نیوز قایقرانی 163

ایرنا قایقرانی 169

تسنیم قایقرانی 180

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 190

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 178

ورزش 3 قایقرانی 188

ایرنا قایقرانی 163

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 188

ایسنا قایقرانی 186