تعبیر خواب آینه + تعبیر خواب شکستن آینه (آموزش انواع تعبیر خواب)


تعبیر خواب آینه + تعبیر خواب شکستن آینه  در اینبخش تعبیر خواب آینه، شکستن آینه و همچنین دیدن حالت های مختلف دیدن آینه در خواب را جمع آوری کرده ایم. آینه یک سمبل اسـت و تعبیر کلی آن محک زدن و تصمیم‌گیری درباره روابط اسـت اما تغییر حالت های...

تعبیر خواب آینه + تعبیر خواب شکستن آینه

در اینبخش تعبیر خواب آینه، شکستن آینه و همچنین دیدن حالت های مختلف دیدن آینه در خواب را جمع آوری کرده ایم. آینه یک سمبل اسـت و تعبیر کلی آن محک زدن و تصمیم‌گیری درباره روابط اسـت اما تغییر حالت های دیدن آینه می تواند معنای آنرا عوض کند. این خواب تنها در صورتی بار منفی دارد کـه فرد دوستی‌اش را از دیگران دریغ کند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا معانی دیدن خواب آینه را بررسی کنیم.

اضطراب درباره تغییرات و پیری، دیدگاه شخص از خویشتن، خود شیفتگی، خودآگاه بـه معنای یافتن بصیرت و شناختی از رفتار یا خصوصیات شخصیت از دیگر نمادهایی اسـت کـه میتوان برای دیدن آینه در خواب بیان کرد. آینه بـه آب شباهت دارد و میتواند نگریستن بـه ناخودآگاه و دریافتن امر کـه فرد بـه راستی کیست رابه تصویر بکشد.

محمد بن سیرین گوید

آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند کـه آیینه بـه کسی داد، دلیل کند کـه مال و متاع خویش پیش کسی نهد.

جابر مغربی گوید:

روی نیکو در خواب، اگر در آیینه دید، چون مشهور بود سلطان بود واگر مشهور نباشد، تأویل نیک و بدهر چـه دیده باشد بـه آیینه باز گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آیینه بـه خواب شش وجه بود.

= زن

= پسر

= جاه و فرمان

= یار و دوست

= شریک

= کار روشن

لوک اویتنهاو می گوید:

آینه: خبر هـای ناخوشایند، اتفاقات شوم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب اسـت.

اچ میلر میگوید:

دیدن آیینه در خواب، بـه معنی شناخت بیشتر از خودتان اسـت. اگر دیدید کـه آیینه‌ی روربروی شـما بسیار مات و کدر اسـت، دلیل آن اسـت کـه شـما خودرا آدمی بسیار خوب و با شخصیت فرض میکنید.

اگر دیدید کـه دستور درست کردن آیینه را می دهید، بدانید کـه کسی در حال تدارک یک خیانت بزرگ بشما می باشد. درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت: خواب آینه کوچک: خیانت

آنلی بیتون:

اگر زنی یک آینه در خواب ببیند، نشانه آن اسـت کـه بـه زودی با صحنه‌هایی غم انگیز روبه‌رو خواهد شد.

ابن سیرین گوید:

اگر بیند کـه در آیینه سیمین نگاه می کرد، دلیل کـه ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا کـه معبران آیینه سیمین را مکروه بینند و دانند.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد، دلیل بود کـه اگر زن وی حامله بود، پسر آورد کـه بـه همه ی چیزها مانند پدر بود. اگر زن بیند کـه در آیینه می‌نگریست و آبستن بود، دلیل کـه دختری آورد کـه بـه همه ی چیزها مانند مادر بودو اگر زن آبستن نباشد، دلیل اسـت شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند. اگر پسر بیند کـه در آیینه نظر میکرد، دلیل اسـت او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، او را خواهر آید.

امام صادق می‌فرمایند:

اگر آینه را در خواب دختر بیند دلیل اسـت شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نگریستن در آینه خوب اسـت چنان چـه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند بـه او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چـه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش بـه او سود میرسد و این فرزند غالباً باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند بـه او دختری عنایت می‌فرماید یا از جانب فرزند بـه او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود.

اگر آینه داشتید و آنرا در عالم خواب بـه دیگری دادید نشان آن اسـت کـه از مال خود بذل میکنید یا موجباتی فراهم می‌آورید کـه دیگری بـه درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چـه آینه ای کـه دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته‌اند. برخی از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی میدانند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در آینه ای بخود می‌نگرید، نشانة آن اسـت کـه بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

یک زن خودرا در آینه نگاه میکنید: دوستان او را فریب می دهند. یک مرد خودرا در آینه نگاه می کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد. یک شخصیت مهم خودرا در آینه نگاه می کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد. یک دختر جوان خودرا در آینه نگاه می کند: بهتر اسـت نامزد یا دوستش را تغییر دهد. یک زن شوهر دار خودرا در آینه نگاه میکند: او بـه شوهرش وفادار نخواهد بود.

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو می گوید: شکستن آینه: با امیدهای خود خداحافظی کنید

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان اسـت. اگر دختری ببیند آینه ای را می‌شکند، علامت آن اسـت کـه ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق. درکتاب سرزمین رویاها آمده اسـت: آینه می‌شکند: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شـما خواهد شد.

دیدن دیگران در آینه

بیتون میگوید: دیدن دیگران در آینه، نشانه آن اسـت کـه دیگران برای رسیدن بـه منافع خود با شـما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت. دیدن حیوانات در آینه، نشانه نومید شدن و زیان مالی اسـت. اگر دختری در خواب چهره رنگ پریدة نامزد خودرا در آینه ببیند، علامت آن اسـت کـه خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبه‌رو خواهد شد.

و در ادامه نشانه شناسی های دیدن انواع حالات آینه در خواب

آینه بعنوان نمادی در خواب طبق معمول نشان دهنده نوعی فکر یا اندیشه اسـت کـه شـما در رابطه با خودِ درونی تان آنرا پردازش می کنید. تصویری کـه از بازتاب آن تفکر یا اندیشه در خواب شـما در آینه ظاهر می شود نشان دهنده چگونگی درک شـما از خودتان اسـت و همچنین نشان دهنده تصویر مورد علاقه و مطلوبی اسـت کـه می‌خواهید دیگران از شـما در ذهن خود داشته باشند.

در خواب هایی کـه با آینه در ارتباط اسـت بـه این موارد توجه کنید: نوع بازتاب و تصویری کـه در آینه می‌بینید، موقعیتی کـه برای آن خودرا در آینه نگاه می کنید ودر نهایت وضعیت و کیفیت آینه. همه ی این عوامل می‌توانند بشما کمک کنند تا بهترین تعبیر را از دیدن آینه در خواب بدست آورید. دیدن خودتان در آینه در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه اکنون زمان مناسبی برای درون نگری و شناخت دنیای درون خودتان اسـت.

خریدن یا دریافت کردن آینه

خریدن آینه در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما حقیقتا نیاز دارید کـه بـه درون نگری و تامل در مورد خودتان بپردازید. این خواب نمادی از فرارسیدن موعد مناسب برای درک نفس و شناخت کیستی یا حقیقت وجودی خودتان اسـت. اکنون زمان آن رسیده اسـت تا این سوال را از خودتان بپرسید کـه ” مـن کیستم” و بـه پیدا کردن پاسخی برای آن بپردازید.

اگر در خواب دیدید کـه آینه را از فرد دیگری دریافت می کنید، تعبیر آن می تواند نیازها و انتظارات آن فرد از شـما باشد. اگر شـما تاکنون طبق انتظارات آن فرد زندگی کرده باشید، ذهن تان حیرت زده می شود.

تمیز کردن آینه

دیدن تمیز کردن آینه یا زدودن گرد و غبار از روی آن در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما در حال تقویت کردن یا تغییر دادن جنبه هایی از هویت شخصی خودتان هستید.

شکستن آینه

تعبیر خواب شکستن آینه بـه قصد و نیت شـما در هنگام خواب بستگی دارد. اگر در خواب ببینید کـه بر اثر حادثه ای یا سهوا آینه را می شکنید، می تواند نشان دهنده بخت نامساعد در پروژه های شـما در آینده ای نزدیک باشد.

اگر در خواب ببینید کـه شکستن آینه کاری عمدی بوده اسـت، این خواب نشان دهنده تمایل و انگیزه شـما برای کنار گذاشتن عادات گذشته و قدیمی تان خواهد بود. حاکمیت عادت ها بر هویت و شخصیت تان شـما را راضی نمی‌کند و شـما بالاجبار در حال تغییر دادن انها هستید.

تعبیر خواب آینه خالی و بدون تصویر

اگر در خواب هیچ تصویری در آینه نمیبینید، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما هویت خودتان را گم کرده‌اید یا در وضعیت یا محیطی قرار دارید کـه لازم اسـت خودرا ازآن محیط خارج کنید و همرنگ جماعت شوید.

دیدن تصویر دیگری به جای تصویر خودتان در آینه

اگر در آینه نگاه می کنید و بجای تصویر خودتان تصویر فرد یا چیز دیگری را در آن مشاهده می کنید، تعبیر آن اسـت کـه اخیرا شیوه رفتاری خودرا تغییر داده اید. شاید کارهایی را انجام داده اید کـه مطابق با باورها یا “مـن کیستم” واقعی شـما نبوده اسـت.

آینه در حال افتادن

اگر در خواب آینه را در حال افتادن روی زمین ببینید، تعبیر آن اسـت کـه اخیرا بـه درک و شناخت بخشی از شخصیت خود دست یافته اید کـه خوشایندتان نیست و می‌خواهید کـه آن رابه فراموشی سپرده و از شر آن خلاص شوید.

تعبیر خواب آینه شکسته

دیدن آینه ترک خورده یا شکسته در خواب نشان دهنده تصویر ذهنی تحریف شده یا ضعیف شـما از خودتان اسـت. نگرش شـما در مورد خودتان غلط اسـت. برای مثال آینه ترک خورده می تواند بـه این معنی باشد کـه شـما احساس می کنید از کسیکه هستید بهتر یا بدتر هستید.

این خواب می تواند تعبیری از این حقیقت باشد کـه شـما تنها بـه اجزاء کوچکی از وجود کلی خود نگاه می کنید و بـه این ترتیب آن طور کـه باید قدر و ارزش خودتان را نمی‌دانید. این خواب می تواند بشما کمک کند تا تمامی عکسهای تکه و پاره ای کـه از خودتان دارید را درکنار یک دیگر قرار بدهید و بـه تصویری کلی و شفاف از وضعیت، جایگاه و هویت درونی خود دست یابید.

آینه مه آلود

دیدن آینه مه آلود در خواب نشان دهنده آشفتگی و پریشانی شـما و مفهومی نامشخص از “مـن کیستم” شـما اسـت. شـما شفافیت و وضوح را گم کرده‌اید ودر جستجوی هویت درونی خودتان هستید. شـما در مورد هدف خود در زندگی و گام های بعدی برای رسیدن بـه اهداف تان تردید دارید.

تعبیر خواب آینه کثیف

دیدن آینه کثیف در خواب تعبیری از برخی عادات ناخوشایند یا گناه هایی اسـت کـه شـما رابه درجات پایین تری فرو میبرد. این گناه بر کیفیت تصویر ذهنی شـما از خودتان بعنوان یک انسان نیز تاثیر می‌گذارد. شـما بدلیل همین عادات ناخوشایند قادر بـه دیدن خود حقیقی تان نیستید و بهمین دلیل نیز با دیده حقارت بـه خودتان می نگرید و خودرا حقیر و کوچک می شمارید.

آینه عقب ماشین

اگر در خواب خودرا در حال رانندگی و نگاه کردن در آینه عقب اتومبیل ببینید، این خواب نشان دهنده رویدادهایی در گذشته اسـت و تعبیر آن اسـت کـه شـما بیش از اندازه در گذشته زندگی می کنید.

اما اگر در خواب ببینید کـه در ماشینی ساکن و بدون حرکت نشسته اید و درون آینه عقب نگاه می کنید، می تواند نشان دهنده این حقیقت باشد کـه لازم اسـت تا نیازهای اولیه خودرا تامین کنید و نقاط کورتان را قبل از شروع کار یا سفر خود شناسایی کنید.

تعبیر خواب آینه سیاه

دیدن تصویری تیره یا سیاه در آینه نشان دهنده احساس ناامیدی اسـت. این خواب می تواند بـه این معنی باشد کـه شـما هیچ آینده ای را برای مسیر فعلی زندگی خود نمی‌بینید و سرنخ های خیلی کمی برای نشان دادن تاثیر انتخاب هایتان بر شکل‌گیری هویت شخصی خود در اختیار دارید.

آینه ارواح

دیدن آینه ارواح یا اشباح در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه سر و کله چیزی یا کسی از گذشته تان دوباره در زندگی فعلی شـما پیدا شده اسـت.

شاید بـه یاد شریک عاطفی سابق خود افتاده اید یا چیزهایی از گذشته برایتان یادآوری شده اسـت. شاید در گذشته کاری انجام داده اید کـه اکنون مایه مباهات شـما نیست یا حتی شـما را خجالت زده می کند.

تعبیر خواب آینه حمام

دیدن آینه حمام در خواب تعبیری از زمانی اسـت کـه بـه خودتان اختصاص می دهید تا بـه طور خصوصی و محرمانه بـه محاسبه شخصیت و نقاط قوت خود بپردازید.

آینه بزرگ

اگر در خواب آینه بزرگی مثل پنجره ای آینه ای یا آینه کشویی را ببینید یا خودرا در حال استفاده از آینه بزرگی ببینید، این خواب نشان دهنده درک شـما از مجموع زندگی خود بعنوان یک کل اسـت. شاید لازم اسـت کـه بـه رویکرد خود در زندگی و چگونگی ارائه خودتان در برابر دیگران بهتر از قبل توجه کنید.

اگر دراین خواب ببینید کـه در حال لباس پوشیدن در برابر آینه بزرگی هستید و سر تا پای خودرا در آینه می‌بینید، تعبیر آن کیفیت و چگونگی ارزش دادن بـه ظاهر بیرونی خود در برابر دیگران اسـت. برای شـما بسیار مهم اسـت کـه در برابر دیگران چگونه دیده شوید.

تعبیر خواب آینه دستی

استفاده از آینه دستی یا آینه کوچک آرایشی در خواب می تواند نشان دهنده آن باشد کـه شـما نیاز دارید تا نگاه و نگرش ثابتی در مورد خودتان داشته باشید.

شاید شـما نسبت بـه ظاهرتان بسیار آگاه هستید و همیشه میخواهید کـه در بهترین حالت خود دیده شوید. شاید این هم روشی اسـت کـه ذهن شـما استفاده می کند تا بشما بگوید برای این کـه خودت باشی باید بیشتر زندگی کنی و بـه این کـه دیگران چـه فکری در موردت میکنند اهمیتی ندهی.

مارپیچ آینه ای

دیدن مارپیچ آینه ای در خواب نشان دهنده بی میلی و عدم تمایل شـما برای پذیرفتن احساسات ضمیر ناخود آگاه تان اسـت. از طرف دیگر، اگر چنین تمایلی برای روبه‌رو شدن و پذیرش این احساسات در شـما وجود داشته باشد، شـما عبور کردن و گذشتن از میان احساسات درونی خودرا کار سختی می‌دانید زیرا انها شدیدا پیچیده هستند.

شـما احساس می کنید کـه احساسات و عواطف تان یک دیگر را تحت تاثیر قرار داده و بـه عبارتی بر یک دیگر همپوشانی دارند و شـما قادر بـه شناسایی احساس حقیقی و واقعی خود در مورد یک موضوع خاص نیستید.

تعبیر خواب آینه دو طرفه

اگر در خواب ببینید کـه در آینه ای دو طرفه نگاه می کنید، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما با موضوعی درونی یا دنیوی بـه طور مستقیم رو در رو قرار خواهید گرفت. این خواب را بعنوان محلی یا موضوعی برای تحقیق و مکاشفه بدانید. هر چیزی یا هر فردی کـه در نتیجه نگریستن بـه آینه دو طرفه دیده می شود در واقع در حال حاضر باید بـه دقت موشکافی و نقد شود.

اگر در خواب خودرا درون آینه دو طرفه می‌بینید، این خواب بیانگر آن اسـت کـه شـما شخصیت درونی و ناخودآگاه خودتان رابه دقت موشکافی می کنید. شاید حتی خود درونی تان رابه اجزاء کوچک تری تجزیه می کنید و از خودتان در مورد تصمیماتی کـه اخیرا گرفته اید سوالاتی را می پرسید. آینه دو طرفه در خواب نمادی از ارتباطی امن و بی خطر بین ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه اسـت.
بيشترين بازديد امروز در گروه تعبیرخواب


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
آیا لیزر موهای زائد سرطان زا است؟