دیکته شب کلاس اول دبستان


دیکته شب کلاس اول دبستان

املا یا دیکته شب کلاس اول دبستان از همه نشانه ها و دانلود رایگان کتاب دیکته کلاس اول دبستان همراه با فهرست همه درس ها و نشانه ها و نمونه هایی از کلمات و جملات هر درس

با توجه به اینکه کودکان اول دبستان تازه حروف و کلمات را یاد گرفته اند در تابستان هم هر شب سه خط به آنها دیکته بگویید تا هم فراموش نکنند و هم به آنها فشار نیایید فراموش نکنید که آنها هنوز هم عاشق بازی هستند می توانید از طریق معلم بازی به آنها دیکته بگویید گاهی بگذارید به شما دیکته بگویند شما غلط بنویسید و بگذارید آنها غلط های شما را تشخیص دهند . امیداوریم که مطالبی کع برایتان قرار داده ایم برایتان مفید باشد یادتان باشد که به کودکان کلاس اولی نباید فشار بیاوریم ممکن است از درس زده شوند با آنها معلم بازی کنید و در قالب بازی نوشتن را آموزش بدهید.

همچنین بخوانید: کاردستی الفبا کلاس اول برای آموزش حروف مختلف فارسی

کتاب دیکته شب کلاس اول

برای مشاهده کتاب روی شماره صفحه کلیک کنید.

دانلود فایل pdf کتاب دیکته شب کاج در انتهای مطلب قرار داده شده است. 

فهرست درس‌های دیکته کلاس اول:

 

همچنین ببینید: فیلم آموزش حروف الفبای فارسی به ترتیب از الف تا ی

همچنین ببینید: فیلم آموزش موزیکال حروف الفبای فارسی برای کلاس اولی ها / همراه با مثال های جذاب

 

دیکته درس آ و ب کلاس اول 

آ ا ـ بـ ب

آب _ با _ بابا

بابا آب

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  اَ –َ – بـَ

اَ –َ – بـَ

آب ـ آبا ـ بابا ـ آبابا _ باب

نمونه سوالات اول دبستان

دیکته کلاس اول

دیکته درس د کلاس اول دبستان

د ـ دَ ـ دا

آبا ـ آباد ـ باد ـ د ـ دَ ـ دا ـ داد_ آداب _ ادب _ بد _ ا َبَد

با- بَ – د ا- دَ
آب – اَبا – آباد-داد
بابا آب داد.
با اَدَب آب داد.
دادا اَدَب داد.

بازگشت به فهرست درس‌ها

 

دیکته درس م کلاس اول دبستان

دیکته کلاس اول دبستان

دیکته شب کلاس اول آ ا ـ بـ ب ـ اَ ـَـ ـ د ـ مـ م

آ ا ـ بـ ب ـ اَ ـَـ ـ د ـ مـ م

بابا آب داد.

آبا بادام داد.

آبابا آمد.

آدَم

 

دیکته کلاس اول

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس س کلاس اول دبستان

سـ ـ سَـ ـ سا

سم _ سام _ سَبَد _ اَ سب – سام _ آدامس _ داس _ بس _ ساس _ اسباب _ اسد

ماما با سبد امد.
اسد با سام امد.

با اسد امدم.
با ما باد امد.
بادام دادم.

سام با اَسب آمَد.

بَم آباد باد.

سام بادام داد.

باد آمَد

بابا با اسب آمَد

بابا سَبَد داد

بابا بادام داد

دیکته کلاس اول

بازگشت به فهرست درس‌ها

 

دیکته درس او کلاس اول دبستان

او و

او _ بو _ بد بو _ سو _ مو _ دود _ بود _ بوس _ بوم _ موم

داماد با او دست داد.

دود بود

باد بود

سام با داماد بود

اب مسموم بود

دود بد بو بود

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس ت کلاس اول : تـ ت

املای شب کلاس اول

تـ ت

تب _ تاب _ تماس _ تمام _ تاس _ تام _ دوستم _ دستم _ بستم _ دوست _ بست _ است _ ماست _ سوت _ توت _ مات

بابا آب داد.

سام بادام داد.

آبابا با اَسب آمَد.

داماد با او دست داد.

آبا توت داد.

بابا تاب بَست.

اسد با سام دوست است.

بابا با سام دوست است.

بابا تاب بست

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس ر کلاس اول : ر

بار _ مار _مادر _ برادر _ ابر _ تار _ سرد _ سرسام _ترس _سرما _ سرد _ مرد _ سراب _ رودسر _ باربر _ دور _ آرد _تور _ روستا رودبار _ دستور _ راسو _ آمار _ داراب _ ارس

در بم باد بود.
باد سرد بود.
آن ابر با باد آمد.

بابا آب داد.

سام بادام داد.

آبا تاب بست.

آبابا دَر دست توت دارد.

بابا با سام دوست است.

مادر در سرما آمد.

سارا در سبد توت دارد.

مادر آمد

مادرم برادر دارد

ارس رود است

برادرم آرام است

آب سرد است

راسو بدبو است

ابر آمد.

باد سرد بود.
برادر در سرما بود.
او آرام آرام با اسب آمد.
برادرم سر درد دارد.
مادر او را دارو داد.
مادر! دوستت دارم.
برادر! تبر را بردار
سارا آمد.
او در سبد توت دارد.
توت آبدار است.
بابا در رامسر بود.
رامسر روستا دارد.
روستا مار دارد.
مار سم دارد.
سم مسموم است.
بر اسبم بار دارم.
اسبم آرام است.
با تارا آمدم.
تارا برادر دارد.
او با برادرم دوست است.

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس ن کلاس اول : نـ ن

نان _ ندار _ ندارم _ انار _ دندان _ آناناس _ نام _ ناب _ دانا _ نور _ نرم _ نارس _ نمد _ دانا _نور _ نرم _ بندر _ نبات _ نبرد _ امانت _ بانو _ باند _ سمنو _ سمند _ بند

مادر با سارا در باران آمَد.

سام با اَسب آرام آرام آمد.

آن ابر دَر آسمان است.

من در دَست انار، توت دارم.

دارا اسب ندارد!

من بابا، مادر را دوست دارم.

آن مَرد دندان ندارد.

آن ابر باران نداد.
سارا با مادر بود.
او در دست نان دارد.
آن نان سرد بود.
بابا با سام ابادان بود.
ساسان با سام برادر است, او نادان نیست.
دانا با ادب است.
ساسان درس دارد.

بازگشت به فهرست درس‌ها

 

دیکته درس ایـ یـ ی ای کلاس اول : ایـ یـ ی ای

سیب ـ آبی – ایمان – ایران – ایستاد – تمرین – بیدار – ترسیم – سیر

سیم – دوربین – نیرو – سینا – مینو – امین – امیر – نیمرو – دیدار

مادر دَر دست سیب دارد.

من ایران را دوست دارم.

آن ابر در آسمان است.

امین در سبد انار، سیب دارد.

بابا در ساری است.

امیر در سبد سیب ندارد!

او انار، توت، نان، سیب را دوست دارد؟

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس ز کلاس اول : ز

سرباز ـ زود ـ سبز ـ آزاد ـ زَبان ـ زنان ـ زمان ـ زن ـ سبزی ـ مازندران ـ بازی ـ تمیز ـ دیروز ـ ترازو اسباب بازی – زنبور

سرباز با اسب آمد

من نماز را دوست دارم

او تیر می اندازد

من ایران و ایرانی را دوست دارم.

ایران سرسبز و آباد است.

امین در دست سوت دارد.

سارا با مادر از بازار آرام آرام آمد.

مادر با سوزن دامَن وَ روسری می­دوزد.

زرد انار وَ سیب را از زمین برمی­دارد.

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته شب , دیکته کلاس اول دبستان , املاء

 

دیکته درس اِ ـِـ ـه ه کلاس اول : اِ ـِـ ـه ه

اِمام ـ نَرده ـ مِداد ـ ایرانِ ما ـ سَبَدِ توت ـ مِدادِ اَمین – ساده ـ دانه ـ سبدِ توت

مادر دَر سبد یاس دارد.

من دریایی آبی و آرام را دوست دارم.

آن روز آزاد، از مَدرِسه زود آمَد.

آن شب، اَمین ستاره­ای را در آسمان دید.

ایرانِ ما آباد، سرسبز، آزاد و زیبا است.

مدادِ امین زرد است.

ما امام را دوست داریم.

مادر با دستِ راست، دَر را بست.

اسم دوست سارا زیبا است.

من نماز را دوست دارم.

سام در دست سیب دارد.

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس شـ ش کلاس اول : شـ ش 

شب ـ شانه ـ شیر ـ آش ـ تراش ـ آتش ـ شربت – شمشیر -شنبه – شیرین – داداش – شام

آرش – ماشین – دشمن

آرش در دست تراشِ آبی دارد.

بابا آش را دوست دارد.

آن ماشین تازه و تمیز است.

امین ستاره را در شب دید.

او ستاره را به مادرش نشان داد.

من نان تازه را دوست دارم.

سارا آشِ رشته را دوست دارد.

من امروز با ماشین از شیراز آمدم.

مادر به من مداد تراش داد.

آن شب، اَمین ستاره­ای را در آسمان دید.

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس اُ –ُ کلاس اول : اُ –ُ

دُرُشت – دُم – بُناب – اُردک – بَُز – شُتُر – اُمید- اُتو – شُست – مشت – مدیر – شُماره – دُنیا – بَُریدم -بَُرد – تُرد – دُرنا

اردک در آب شنا می کند و پرواز کرد.

شیر از بُز بزرگ تر است.

اُردک در آب بود.

آبابا سیبِ دُرُشت را در دست دارد.

مادرِ اُمید با اسب از بُناب آمد.

او با مدیر در باران تند آمد.

سام شتر را به مبین نشان داد.

آن بز دُم دارد.

آیا شُتُر با بَُز دوست است؟

بازگشت به فهرست درس‌ها

نمونه سوالات املایی پایه اول    

۱-کامل کن.

  …..وست            …..ران                 سـ…..نی                   آسما…..

۲-باصدای درهم ریخته کلمه بساز.

آ – بـ -د -ا  ……….                ر -ا – ایـ -نـ -ی ……..         س-د- ا …………

۳-بانشانه های زیر یک کلمه بنویس.

ب   …….             د  …….        س  …….       و  ……..

۴-جمله هارا کامل کن.

آسمان اَبری …….  .

او سیب دوست …….  .

در این سینی ……. با ……. اَست.

۵-کلمه بساز.

ایــ – را-ران-سا     ………..                  …………

۶-باکلمات زیر جمله بساز.

باران :  …… ……………………………………………………….

اَدَب :  ………………………………………………………………

۷-کلمات زیر را مرتب کن ویک جمله بنویس.

با – دَست -داد -او -بابا    …………………………………………………………………..

۸- یک کلمه بنویس که صدای ت در آن دو بار تکرار شده باشد. ……………..

۹-یک کلمه بنویس که یک صدا داشته باشد.  …………………..

۱۰-با استفاده ازکلمه مناسب جمله را کامل کن.

او سبزی را در سبد …………….. .   (می ریزم-  می ریزد)

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس کـ ک کلاس اول : کـ ک

اُردَک ـ نَمَک ـ بابک ـ کاشی ـ کِتاب ـ کَبک – کباب – کرمان – کبوتر – تاکسی – کندو – نمکدان – کش – کتاب -بانک – تاکسی – ساک – کرمان – کوزه – کوسه – کاردستی – سرکه – دارکوب – کتانی

باران کم کم می­بارَد.

در کرمان مس زیاد است.

آزاده کبوتر را دوست دارد.

اُردک در آب شنا و بازی می­کند.

مادر با تاکسی در باران آمد.

زنبور زرد است

اُردک در آب رودِ اَرس شنا می کرد.

کبوتر روی بام بود.

مادر کریم در کرمان کبابِ بُناب درست می کند.

آن کودک کندو را به من نشان داد.

کریم در کردستان اِردک و کَبک دارد.

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس و کلاس اول : و

و ـ ورزش ـ دونده – کَندو – موشَک – کودَک – نانوایی – کویر – کیوان – واکسن – ساوه – امیدوار – کشاورز – دماوند – آواز – ریواس – ناودان – وزیر – دیو – وزن – کشاورز

ردَک دَر آب وَ زَنبور دَر کَندو نَبود؟

کَبوتَر با کِبک دَر آسمان ِ آبی بودَند.

داوَر بَرای ِ وَرز ِش کاران سوت زَد!

بَرادَر ِ سام دَر کرمان دونده بود، بَرنده شُد.

کَریم وَزنه بَردار ، اَکبَر دَوَنده وَ اَمیر سَوار کار بود.

مَن می دانَم شادی شادی با وَرز ِش اَست.

نانوا نان را اَز تَنور بیرون می آوَرَد.

آن روز مادَر ِ کامران کَباب دُرُست کَرده بود.

یادِ او کُن ، یادِ او کُن ، یادِ او.

بابا لز نانوایی نان آورد

کریم سوارکار است

زمین سبز می شود

مادر کودک را نوازش می کند

دروازه باز است

او می تواند ورزش کند

ریواس ترش است

کاشان و ترکمن در ایران است.

برادر اَکبر در کودکستان درس دارد.

اَکرم اُردک را دَر آب و زنبور را در کندو ندید!

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس پـ پ کلاس اول : پـ پ

توپ ـ پرواز – توپ – پرنده – پدر – پنیر – پا – پر – سوپ – پوست – توپ ـ پَر پَر ـ پرستو ـ پروانه – سوپ – سپیده – پاداش – پیر – پوک – پسر – آب پاش – پاک – پیاز – پسته – پشمک – آشپز – پرستار

پرستو با پروانه در آسمان پرواز می کنند.

مادرِ پروین آش و سوپ می پزد.

پدر پرویز نانِ تازه با شیر را دوست دارد.

پارسا پرستو، پرنده و پروانه را در آسمان دید.

پروین توپ را به سمت پری پرتاب کرد.

پرویز توپ را با پا آرام می زند.

آن روز پرستو، کبوتر، کَبک در آسمانِ بُناب پرواز می کردند.

پرویز برادَرِ پوران در بانک پس انداز دارد.

پری، زری با پروین در پارک توپ بازی می کردند.

او نان با پنیر دوست دارد

پریسا سوپ می پزد

پیرزن سه پسر داشت

سبد مریم پر از پسته بود

دیروز پروازِ پروانه و پرستو را تماشا کردم.

پیامبر کودکان را دوست داشت

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  گـ گ کلاس اول : گـ گ

انگور ـ سگ ـ  گرگ  ـ بزرگ  ـ گرگان ـ  گربه ـ  زندگی  ـ برگ ـ  سنگین ـ  آموزگار  ـ مادربزرگ ـ  گوش ـ  تنگ  ـ رنگ ـ  گوشت ـ  گرم  ـ گز  ـ گم ـ  اگر ـ  گردو ـ  کارگر  ـ مگس ـ  رگبار ـ  گراز ـ  نارنگی  ـ  گرسنه  ـ انگشت

نرگس گرگ و گوزن را ندیده بود.
گوزن از بُز بزرگ تر است.

پدر بزرگ و مادر بزرگ از گرگان آمدند.

آسمان بزرگ است

گرگ از سگ می ترسد

گراز در دشت می گردد

پدر در کیسه گردو می ریزد

اکبر سرگرم بازی است

گز پسته دارد

میوه در گرما می گندد

گوش پدر بزرگ سنگین است

مداد من گم شد

پرنده پشت توری گم شد

سارا در گرگان زندگی میکند

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس فـ ف کلاس اول : فـ ف

فِرفِره ـ فراموش ـ شرف – برف – کیف – فردا – دفتر – فرزانه  ـ کفش ـ  آدم برفی ـ  فرشته ـ  کف  ـ سفره ـ  فوت ـ  فرشاد ـ  مفید ـ  فایده ـ  فراموش  ـ گوسفند ـ  افسانه ـ  فیروزه  ـ سفارش  ـ فراوان  ـ توت فرنگی ـ  رفتار ـ  فریاد

آزاده کفش زمستانی می پوشد

او آدم برفی درست میکند

برف می بارد

فرشاد توت فرنگی دوست دارد

اکرم فرش می بافد

مادر سفره را می آورد

آن گوسفند سفید است

امروز آسمان ابری است و آفتابی نیست.
آدم برفی گفت : من کیف ، دفتر و کفش ندارم.
در روز ِ برفی فرزانه و فرشته آدم برفی درست می کند.
فریده و فریبا در دفتر ، دیکته تمرین می کنند.
آن روز آدم برفی به فرزاد گفته بود ، کاش من نیز کیف و
کفش داشتم وبه مدرسه می رفتم.

من دفتر و کیف دارم.
در کیف ِ سارا تراش ، مداد و کتاب بود.

مرکز ِ اُستانِ فارس شیراز است.
فرزاد آبگوشت و سوپ را با کباب دوست دارد.
فرید و فرشید آدم برفی درست می کردند.

دیروز فرشید به فرزاد آفرین گفت.

فرزانه با پروانه در مدرسه توپ بازی می کنند.

آن روز در بُناب برفِ تندی می بارید.

من با فرید آدم برفی درست کردیم.

آیا می دانید، اِمروز آسمان آفتابی نیست!

فیروز کیف، کفش و فرفره دارد.

آزاده و اَمین کفش زمستانی دارند.

آیا شما می دانیدکه، شیراز مرکزِ اُستان فارس است؟

فرزانه، فرشته و فریده با فریبا دَر فریمان زندگی می کنند.

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس خـ خ کلاس اول : خـ خ

 خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه – خروس ـ  خانه ـ  تخت ـ  سیخ ـ  خانم  ـ خراب  ـ سوراخ ـ  زخمی ـ  خراش ـ  خیابان ـ  یخ  ـ خنده ـ  خاموش ـ  خرما ـ  شخم ـ  نخ  ـ خاک ـ  خرداد ـ  میخک ـ  خوب ـ  دختر ـ  ریخت ـ  دوخت ـ ساخت

کشاورز زمین را شخم میزند

این سوراخ موش است

سیب سرخ بوی خوبی دارد

کیف من خاکی شد

این کار سخت است

کتاب من روی تخت بود

آب یخ برای دندان خوب نیست

امروز خبر خوبی شنیدم

مادر خامه و شیر خرید

خدا مردم خوب را دوست دارد

آتش خاموش شد

 درخت کِنارِ رودخانه است.

 خانه­­یِ خرگوش زیر درخت است.

 خدا مَردمِ خوب و دانا را دوست دارَد.

 خُروس از زمین آب و دانه بَرمی­دارد.

 بابا در رودخانه قایق سواری می­کند.

دیشب بخاری خراب شد

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  قـ ق کلاس اول : قـ ق

قُرآن – قَندان – قَند – قوری – قاشُق – اُتاق – بُشقاب – وَرَق – بَرق – بوق – شَرق – قو – قَد – قاب – قانون – قیر – قَدَم – قُدس – قُم – قُربان – قُدرَت – قِسمَت – قَفَس – قَشَنگ – قِرمِز – ساق – ساقه -سَقف – وَقت – فَقر – فَقیر – فَندُق – آقا – مِقدار – قادِر – قَوی – قَدیم – تَقدیم – قَزوین – قَناری – قَرار – مَقام – مُقاوِِم – مُراقِبَت – مُقاوِمَت – مُراقِبَت – قاسِم – موسیقی – مُسابقه – قِرقِره – قُدقُد – تَقویمِ زیبا – مَردِقَوی – مَردُمِ فَقیر – سَقفِ اُتاق – قُدرَتِ زیاد – قُرآن کتابِ آسمانی – وَرَقِ سِفید – مَشقِ شَب – 

قویِ زیبا – مُراقِبَت از کودکان – ساقه یِ درخت – مُسابقه یِ اَسب سَواری .

 

مینا یک ورق مشق نوشت .

قاسم قناری را از قفس آزاد کرد .

پروین برای مسافرت به قم رفت .

فندق وگردو وبادام برای ما مفید است .

قوری کنار سماور است .

وقتی برادرم مسابقه داردمن اوراتشویق می کنم

سقف خانه ی دوستم خراب شد .

قرقره و سوزن را به مادر دادم .

مادرم به فقیر کمک می کند .

کشور آفریقا مردم فقیر دارد .

بوق ماشین ما خراب شده است .

ساقه ی شقایق زود می شکند .

مادر بزرگ قندان را پر از قند می کند .

قوری را از اتاق آوردم .

مادربزرگ قُرآن در دست دارد .

پدر قایِق سواری می کند .

مادر قوری را رویِ سماور قَرار داد.

پدر قَندان را پُر از قَند کَرد .

کارِ تمیز کردنِ سَقفِ اُتاق تمام شده بود .

قاسم از نردبان پایین آمد و به سمتِ قَفَسِ قَناری رَفت .

دیروز وَقتی قاسم از مدرسه به خانه بر می گَشت ، قَناری را کنارِ خیابان پیدا کرده بود .

قناری زَخمی شده بود و گوشه یِ مِنقارَش شِکَسته بود .

دیشب وَقتی پدر از سَرِکار بَرگَشت یک قَفَسِ قَشَنگ برایِ پَرنده خَرید تا قاسِم از پرنده مُراقِبَت کُنَد .

پدر به او گفت : پسرم وَقتی پرنده خوب شد باید آن را آزاد کنی .

ما نَبایَد پَرَندگان را در قفس اَسیر کنیم .

قرار شُد وقتی پَرَنده خوب شُد به کنارِ رود خانه برویم و آن را در میان درختان آزاد کنیم .

ما نیز در رود خانه قایق سواری کنیم .

آن شب من و مادرم سُفره را انداختیم .

من قاشُق و بُشقاب را آوردم  و در سُفره قَرار دادم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس لـ ل کلاس اول : لـ ل

بلند  –کلاس– گلدان– شالیزار-  ملخ – لواشک –  کولر –  تلفن-  خیلی –  پلنگ –  خالق – گُل – بلبل – فیل -لک لک –   یلدا – داخل – پلیس – قبله – بلال – گیلان – لواشک – کامل – لیلا – لباس – سالم – خاله – لاله – بالا– اِسلام – انقلاب – گیلاس – سلامتی –گلابی– سالاد – بلال – لوبیا – زردآلو – پلیس – لیوان – لیمو– قالی – پول– مدال – پول – لادن – لب – شمال – پرتقال– رسول – فلفل – سلام – قلب – بال

گل آمد

بلبل آمد

لاله قالی می بافد

مادر بزرگ قرآن را بوسید و به پدر بزرگ داد.

مادر ِ آزاده از بازار ِ بُناب قوری و قندان خرید.

بابل ِ زرد ِ قناری در کنار گل ِ یاس لانه ساخت.

به نام آفریننده ی آسمان بلند

خاله لیلا برای من لباس دوخت .

رسول خدا قرآن را برای مسلمانان آورد .

کاشتن گل در گلدان را دوست دارم .

بلبل روی شاخه ی درخت آواز سر داد .

مادرم در سالاد دانه ی بلال ولوبیاوآب لیمو ریخت

فیل و پلنگ در قفس زندانی بودند .

جمال به دیگران سلام می کند .
بابادر لیوان آب ریخت .

در سبد آلو و گیلاس وآلبالو ریختم .

لک لک در بالای درخت لانه می سازد .

امسال برای مسافرت به شمال می رویم .

انقلاب اسلامی ما به پیروزی رسید .

بلبل کنار گل لانه ساخت .

آقای پلیس برایم دست تکان داد .

کشاورزان در شالیزار کار می کنند .

فلفل خیلی تند است .

ژباله آلوده است

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس جـ ج کلاس اول : جـ ج

پنج – جوجه –  برنج –  نارنج –  مسجد –  گنجشک –  جوراب  – کاج – جارو – جشن -آجیل – نارنجی –  جواب – جنگل –  جدید –  جوان –  جماران –  جواد  پنجره –  خلیج – جیک جیک – فارس ––  سنجد –  جدا –  جانور –  جامدادی – اِجازه  –  جایزه –  مرجان – فنجان –  سنجاب– 

 نارنجی –  خارج – می جوشد –  آجیل – مجید–  کرج

من اتاق را جارو کردم

مردان و زنان در شالیزار برنج می کارند.

گنجشک و جوجه جیک جیک می کنند .
اِمام خمینی در جماران زندگی می کرد .

قزوین نزدیک کرج است

من درخت ِ نارنج و سه جوجه را در شالیزار دیدم.

خلیج فارس ایران خیلی زیبا است .

جشن پیروزی انقلاب برپا شد .

پنجره ی مسجد سبز رنگ بود .

جواد جواب تمرین را نوشت .

سنجاب وجانوران زیادی در جنگل زندگی می کنند .

مادرم اتاق را جارو برقی می کشد .

پنج جوجه زیر درخت بازی می کردند .

جوراب برادرم سوراخ شده بود .

خانم مدیر به من جایزه ای زیبا داد .

آب در سماور می جوشید .

خارج از کرج پلیس ما را جریمه کرد .

جامدادی دوستم را پیدا کرم .

مادر آب جوش را در فنجان می ریزد .

در کاسه ی آجیل سنجد وکنجد دیدم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  اُ    استثنا کلاس اول :  اُ    استثنا


خورشید –  نوک  –  دو  –  خود  –  خوش آواز –  خودکار –   روشن – تو –  موز –  کادو –  خوراکی –  جو –  مانتو –   نوبت –  اتوبوس –  فوری –  نوزاد –  نوروز –  پلو –  سویا –  گوجه –  مترو – می خورم  – 
می خوری –  می خورد –  می خوریم – می خورید – می خورند


به نام خالق خورشید و روز و شب

گوجه خوشمزه است

بدو در را باز کن
کبوتر دانه می خورد .

پلو بوی خوبی دارد

من دو کتاب فارسی دارم .

خروس من خوش آواز است .

نور خورشید زمین را گرم و روشن می کند .

خودکار آموزگار روی زمین افتاد .

تو برای خودت مانتو خریدی ؟

ما نوروز به دیدن یکدیگر می رویم .

این نوزاد دو روز پیش به دنیا آمد .

من با دوستم خوراکی می خورم .

مادرم در ماکارانی سویا می ریزد .

مترو رفت و آمد را آسان می کند .

 امین پلو و خورشت می خورد .

امروز اتوبوس زودتر آمد .

من با نوبت سوار اتوبوس شدم .

خوردن گوجه فرنگی را دوست دارم .

کشاورز در زمین جو می کارد .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس   ه    استثنا کلاس اول : ه

مهتاب – هوا – به به – مهربان – آهو – ماه – کوه –  شب ها – کوه  نوردی – نُه – ماهی – هفت –  هشت – شاه – شَهر – مِهر
رَهبَر – مَهدی – زَهرا – بَهار – بَهمَن – سیاه – نِگاه – کوتاه –
تَنها – مِهمان – میهن – ناهار – هما – هلو – هَفته – باهوش –
هَویج – تِهران – هادی – هاشِم – گیاه – فروشگاه – همدان –
  اُردیبهشت – هِندوانه- جُمهوری – اِشتباه – هَمیشه –  

  به نام خداوند بخشنده و مهربان


آهو تند می دود .
من کوه نوردی را دوست دارم .
شب ها نور ماه زمین را روشن می کند .
به به هوا خوب است .
مهتاب زیبا است .
ای خدای مهربان آسمان و ماه و ستاره هایت را دوست دارم .
نُه ماهی در آب شنا می کردند .
هُما هشت هویج در دفترش کشید .
مدادِسیاهِ هاشم گم شده بود .
مادر به من نگاه کرد و گفت:دیگر اِشتباه نکن .
یک هفته هفت روز است .
ماه مهر مدرسه ها باز می شود .
زهرا دختری با هوش است .
در بهمن انقلاب ما به پیروزی رسید .
من همیشه با دوستانم مهربان هستم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس   چـ چ   کلاس اول : چـ چ

چهارشنبه – کوچولو – چهارفصل- چراگاه – قوچ –  چاق – چشمه – چادر-چوپان –  چای ـ چتر- چراگاه – قارچ – پرچم – چرخ – چاقو – چهار – چوب – کوچه – چشم – چاه – چتر – چند – گچ – کوچ – پوچ – پیچ – چرا – چین – چنگ – کاچی – چالوس – مورچه – پارچه – دارچین – مچاله – پاورچین – چلوکباب – ته چین – دارچین – چنار – چروک – چمدان – کوچولو

 به نام  آفریننده ی چهار فصل قشنگ

پرچم ایران سه رنگ دارد

یک روز من در کنارِ کوه ، چوپان ،چادر ،قوچ و چشمه را در چَراگاه دیدم.

آیا شَما در جنگل چشمه ، کوه ،رود خانه ، گرگ ، و گوزن دیده اید؟

امروز دو شنبه ، بَه بَه چه هوای ِ خوبی داریم.

در کوچه ی ما سه چنار قدیمی است

یک کاسه کاچی در یخچال است

از چشمه ی پَُر آب گوسفندان و قوچ آب می خورند.

چوپان در کنار ِ چادر چای دَم می کند و نِی می زَند.
قارچ های سفید در چراگاه از دور دیده می شدند.

هر سال چهارفصل دارد: بهار ، تابستان، پاییز و زمستان

 آزاده گوش شنوا و چشمان بینا دارد.

مادر بزرگ در صندوق پارچه ی گل دار قشنگی دارد .

چای دارچین دوست داری؟

گربه به دیوار چنگ زد

چهار کودک در کوچه بازی می کنند .
مادرم با قارچ سوپ خوش مزه ای پخته است .
من چادر نماز سفید و قشنگی دارم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس   ژ   کلاس اول : ژ

ژاله ـ منیژه ـ گل پژمرده – ژاله – منیژه – پژمرده – ماژیک – ژاکت – آژیر – شارژ – تاژ – ژیلا بیژن –ژله – پژو – ژیان – پژمان – مژده – رژه – مژگان – ژاپن – رژیم – آژانس –ماساژ – شوفاژ – گاراژ – آرژانتین – اِژدها – اِنرژی –   پیژامه – لاله ی واژگون–

ژاله و منیژه باماشین پژو به ژاپن می روند.

امروز ژاله و منیژه به گل ها آب دادند.

به نام ان که ژاله شبنم را آفرید .

اگر به گل آب نرسد پژمرده می شود .

ماشین پلیس آژیر می کشد .

ژاله و منیژه به گل ها آب می دهند .

سربازان در برابر رهبر رژه رفتند .

او ماشین را داخل گاراژ برد .

 تلفن همراه پدرم شارژ ندارد .

اِژدها جانوری افسانه ای است .

مادر بزرگ ژاکت قشنگی برایم بافت .

ژیلا ژله ی توت فرنگی دوست دارد .

ماشین پژو از ژیان بزرگ تر است .

پژمان شوفاژ خانه ی ما را درست کرد .

برادر مژگان به ژاپن سفر کرده است .

امروز با آژانس به مدرسه رفتم .

این پیژامه راه راهی است .

لاله ی واژگون خیلی زیبا است .

دکتر به ژیلا گفت رژیم بگیرد .

مژده دستش را ماساژ داد .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس خوا   کلاس اول : خوا


خواهر –  خواب – خواهش – خواندن – خواست – خوانا – خواربار – گوشت خوار – گیاه  خوار – اُستخوان – خواننده – خواهرم – خواهرت خواهرش– خواهرمان – خواهرتان – خواهرشان –
خوابیدم – خوابیدی – خوابید – خوابیدی  – خوابیدید – خوابیدند
خواستم – خواستس – خواست – خواستیم – خواستید – خواستند
می خوانم – می خوانی – می خواند– می خوانیم – می خوانید – …
خواهش کردم – خواهش کردی  – خواهش کرد
خواهش کردیم – خواهش کردید – خواهش کردند
بخوانم – بخوانی – بخواند – بخوانیم – بخوانید – بخوانند


به نام او که هر چه بخواهد همان است .

از خواهرم خواهش کردم برایم کتاب داستان بخواند .

من پیش از خواب  «شب به خیر »  می گویم .

سارا و اکرم با یکدیگر خواهر هستند .

آموزگار از او خواست از روی کتاب « بخوانیم »  بخواند .

من از پدر بزگ خواهش کردم کنار م بخوابد .

مادرم کتاب خواندن را دوست دارد .

مریم تمیز و خوانا می نویسد .

اُستخوان پای برادرم شکست .

من شب ها زود می خوابم .

اگر خوب درس بخوانم قبول می شوم .

ژاله به خواهرش در درس هایش کمک می کند .

گرگ جانوری گوشت خوار است .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  تشدید کلاس اول : تشدید

بزّاز –  نجّار  –  کفّاش  –   بنّا  –  قنّاد  –  اوّل  –  تشکّر –  بچّه – نقّاش  –  مدّت –  ارّه –  جادّه –  مربّا –  بقّال –  مکّه –  سکّه – توجّه –  مربّی-  شدّت –  تولّد –  تکّه –  موفّق –  قلّک –  ملّی –  دقّت –  مجلّه –  سجّاده –  تهیّه –  زرّافه –   مرتّب –مجلّه یِ رُشد – محلِّ زندگی من – 

 اوّل هر کار به نام خدا

جمله ای از امام اوّل (ع) ، که فرموده است :
” کسی که دانا شود ، راه را پیدا می کند.”

من در کلاس اوّل درس می خوانم .

بچّه ها از آموزگار خود تشکّر کردند .

مادرم از کفّاشی کفش قشنگی خرید .

سارا روز تولّدم سجّاده ی زیبایی به من هدیه داد .

پیامبر در شهر مکّه به دنیا آمد .

آقای بنّا خانه ی ما را ساخته است .

این بزّاز پارچه های زیبایی می فروشد .

نجّار با ارّه چوب را چند تکّه کرد .

بچّه ها مدّت کمی در کلاس ایستادند .

در دفتر نقّاشی زرّافه قشنگی کشیدم .

اودر قنّادی کار می کند .

جادّه های شمال خیلی تماشایی است .

خواهرم کره با مربّا دوست دارد .

اکبر چند سکّه در قلّک انداخت .

پدرم مجلّه ی ورزشی می خواند .

با دقّت در هر کار موفّق می شویم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس   ص کلاس اول : درس   ص

صدا  مخصوص  صدف  صورت  صاف 

صابون  صندوق – صد   صف  صبر –  

صفر  قرص  قصر  نصف  مصر  منصور 

صبور  صادق  صمد  صخره  

تصویر  مصرف  ناقص صورتی  تصادف 

صدمه  صدقه  صدیقه  فاصله  قاصدک 

 به نام  آفریننده ی چهار فصل قشنگ

آسمان صاف و آبی دریا خیلی دیدنی است .

مادرم روزی صد صلوات می فرستد.

در فصل بهار درختان شکوفه می دهند .

صدای موج دریا به آدم آرامش می دهد .

من مسواک مخصوص به خودم دارم .

صدف های زیادی در دریا زندگی می کنند .

مادر بزرگ در صندوق پارچه ی گل دار قشنگی دارد .

دانش آموزان با صف به کلاس آمدند .

خواهرم نصف انارش به من داد .

آموزگار روی صندلی نشست .

لباس صدف صورتی است .

پدربزرگ در دریایِ آبی ،آرام  و پُر از صدف و ماهی

 مصر کشوری زیبا و دیدنی است .

 من قرص مادر بزرگ را به او دادم .

دیروز صمد تصادف کرد .

در این تصویر یک پرنده روی صخره نشسته است .

دست و صورتم را با آب وصابون می شویم .

صابر با دست صدف های سفید را لمس کرد.

من دریای بزرگ ، پُر آب و صِدای ِ موج را دوست دارم.

کسی که صبر ندارد ،ایمان ندارد .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  ذ کلاس اول : درس  ذ

 

گذشته  اذان  لذّت  آذر  دلپذیر  می گذارد –  ذرّت – ذرّه بین  –  نذری   لذیذ   موذی – اَبوذر  زیر گذر  ذخیره – پذیرایی  آذربایجان  ذرّه   می گذرم  می گذری  می گذرد

 می گذریم  – می گذرید  می گذرند  گذاشتم –  گذاشتی

–  گذاشت –  گذاشتیم –  گذاشتید –   گذاشتنی

به نام او که خوبی هارا با ذرّه بین می بیند .

ما از دیدن شالیزار ها لذّت می بریم .

سال گذشته در کلاس اوّل درس می خواندم .

مادر بزرگ با شنیدن صدای اذان نماز خواند .

مورچه ها برای زمستان آذوقه ذخیره می کنند .

آذر دفتر و دو کتاب فارسی خود را در کیفش گذاشت .

ابوذر یک بسته ذرّت بو داده خرید .

امروز یک کاسه آش رشته ی نذری برای ما آوردند .

مادرم آب گوشت لذیذی درست کرده است .

با برادرم از زیر گذر گذشتیم .

باید از مهمان ها به خوبی پذیرایی کنیم .

آذر خانم در یکی از شهرهای آذربایجان به دنیا آمده است .

صدای اذان از مسجد به گوش می رسد .

سوسک جانوری موذی است .

کشاورز در زمین بذر می کارد .

دانش آموزان با ذرّه بین مورچه ها را می بینند .

بازگشت به فهرست درس‌ها

 

دیکته درس  ع کلاس اول : درس ع

علی –  معصومه –  جمع –  عزیز –  شروع –  عمو –  عید –  مزرعه –  دعا –  بعد –  عروسک –  شمع –  ساعت –  عکس –  جمعه –  عسل      عروس –  عصر –  عبادت –  عا دت –  علف –  علامت –  عاشورا –   تاسوعا –  عاقل –  علاقه –  عدد –  جعفر –  سعید –  کعبه –  عینک –  جعبه –  عجله –  مربّع –  عقربه –  دفاع –  سعدی –  معمولی  تعمیر

معصومه خواهر علی است .

سعید بعد از درس وسایل خود را جمع می کند .

ما هر کاری را با نام خدا شروع می کنیم .

کشاورزان در مزرعه گندم می کارند .

مادرم بعد از نماز دعا می خواند .

ماعید نوروز را جشن می گیریم .

پدرم در تعمیرگاه کار می کند .

سعدی یکی از شاعران بزرگ ایران است .

برادر علی از مرز های ایران دفاع می کند .

روز جمعه با مادرم به نماز جمعه رفتم .

یک زنبور عسل دستم را نیش زد .

روز عاشورا و تاسوعا  عزا داری می کنیم .

عینک پدر بزرگ را به او دادم .

جعفر به کارهای هنری علاقه دارد .

عقربه ساعت روی عدد  دو بود .

معصومه با عجله چند مربّع کشید .

عکس عموی شهیدم را روی دیوار زدم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

 

دیکته درس ث کلاس اول : درس ث

ثریّا –  ثانیه  –  مثل –   لثه –  کثیف –  باعث –   ثروت –  مثال –  ثواب مبعث –  ثبت نام –  اثر –  کیومرث –  ثروتمند –  اثاث 

به نام کسی که مثل و مانندی ندارد .

ثریّا کلاس اوّل است .

او مثل خواهرش پاکیزه است .

او مثل آهو می دود .

ثریّا می داند که میوه ی کثیف باعث بیماری می شود .

مسواک دندان ها را سالم نگه می دارد .

خوردن میوه باعث سلامتی می شود .

ثریّا دختر پاکیزه ای است .

ثریّا با صابون دست و صورت خود را می شوید .

ورزش باعث سلامتی می شود .

دست ها کثیف انسان را بیمار می کند .

با معلّم خود عید مبعث را در کلاس جشن گرفتیم .

کیومرث در مدرسه ی ما ثبت نام کرد .

او بعد از چند ثانیه اثاث را از ماشین خالی کرد .

اثر گچ روی تخته سیاه باقی مانده بود .

کسی که اوّل سلام کند، شصت و نه ثواب می برد .

ایران کشور ثروتمندی است .

علیی بعد از بازی دست های کثیفش را می شوید .

نماز خواندن باعث دوری از گناهان می گردد .

ما مسلمانان عید مبعث را جشن می گیریم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس   ح کلاس اول درس ح

حلزون –  احساس –  حرکت –  حیوان –  صبح –  محمّد –  خوش حال – حوله  حمّام –  تمساح –  ساحل –  صبحانه –  حسین –  حسن –  احوال پرسی –  تفریح –  حساب –  رحیم  –  حرم –  صحرا –  وحید  احمد  حلقه –  حنا –  راحت   حمله –  حرارت –  محبّت –  حرام  – استراحت –  محبوبه –  مزاحم –  حلوا –  زحمت –  رحمان –  حالا

به نام خدایی که رحمان و رحیم است .

  ما هر روز صبح صبحانه می خوریم .

حلزون حیوانی خانه به دوش است .

علی و محمّد برادر هستند .

هر موقع احساس تشنگی کنم،آب می نوشم .

حلزون موقع حرکت بدنش را روی زمین می کشد .

محمّد صبح زود از خواب بیدار می شود .

مادرم از دیدن نمره ی خوبم ،خوش حال شد .

با حوله ی مخصوص به خودم صورتم را خشک می کنم .

باید هفته ای دو بار به حمّام برویم .

دندان های تمساح تیز است .

ما به زیارت حرم امام حسین (ع) رفتیم .

وقتی حسن بیمار بود، در منزل استراحت کرد .

شتر در صحرا زندگی می کند .

از محبّت خارها گل می شود .

مادرم حلوای خوش مزه ای درست کرد .

قدم زدن کنار ساحل دریا لذّت دارد .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس   ض کلاس اول : درس   ض

 رضا –   مریض –     حوض –  ریاضی  –      بعضی  –  وضو  –  حضرت – فضا نورد  –  اضافه  –  حاضر  –  مرضیه  –  ضربه  –  ضعیف  –  قاضی – راضیه  –  ضرر  –  عوض –  امضا  –  ناراضی  –  ضربان 

به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست

پدرم قبل از نماز وضو می گیرد .

من برای سلامتی رضا دعا می کنم .

حضرت محمّد (ص)پیامبر ما است .

دست و صورت خود را با صابون می شوییم تا مریض نشویم .

من قبل از خواندن نماز وضو می گیرم .

حضرت رضا (ع) امام هشتم ما است .

بعضی از بچّه ها ورزش می کردند .

راضیه در درس ریاضی ضعیف است .

صدای ضربان قلب دوستم را شنیدم .

امروز قاضی زود به دادگاه آمد .

مدیر مدرسه پرونده ها را امضا کرد .

خوردن داروی اضافی برای بدن ضرر دارد .

حسن ضربه ی محکمی به توپ زد .

فضا نورد سفینه را به فضا برد .

دوستم رضا بعضی از بچّه ها را به بازی آورد .

من درس ریاضی را دوست دارم .

در حوض دو ماهی قرمز شنا می کنند .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  ط  کلاس اول درس  ط

حیاط –  خاطرات انقلاب –  وطن –   طول –  طوطی –  طاووس – قطار  خیّاط –   خط کش –  سطل –  فقط –  طناب –  طبقه –  طالبی –  فاطمه –  تعطیل –  اطراف –  نشاط –  خطر –  مرطوب –  وسط –  طاهره –  طبیعت –  عاطفه –  خطر –  نقطه –  باوط –  سلطان –  قطره –طولانی –  قوطی – 

به نام خدایی که فقط یکی است .

معلّم از خاطرات روزهای انقلاب تعریف می کرد .

امام خمینی دوازدهم بهمن به ایران آمد .

طولی نکشید که شاه از ایران رفت .

یک طوطی روی شاخه ی درخت نشسته بود .

طاووس قشنگی در دفتر نقّاشی کشیدم .

همراه پدر و مادرم با قطار به مشهد رفتیم .

خط کش دوستم گم شده است .

بابا یک سطل ماست خرید .

نباید در طبیعت اطراف خود آشغال بریزیم .

چند قطره باران روی صورتم ریخت .

یک قوطی نوشابه به فاطمه دادم .

خیّاط لباس زیبایی برایم دوخته بود .

من فقط خدای یکتا را می پرستم .

حضرت فاطمه (س)دختر پیامبر است .

پشت ماشین علامت خطر کشیده بودند .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  غ کلاس اول  : درس  غ

غمگین –  کلاغ –  جیغ –  غاز –  جغد –  مرغابی –  تیغ گل – باغ –  دروغ –   شغال –  دوغ –  چراغ –  مرغ –  شلوغ –  غبار –  لاغر  کاغذ –  اصغر –  غایب –  غذا –  مغازه –  غریبه –  الاغ –  افغانستان

باغبان   روغن –  دماغ –  شلغم –    مشغول –  غوره –  غنچه

به نام آن که شبنم را بر روی گل آفرید .

بعضی از گل ها تیغ دارند .

کلاغ از شنیدن خبر رفتن مرغابی ها غمگین شد .

بچّه ها در حیا ط جیغ می زدند .

مادر بزرگ در  روستا دو غاز و چهار مرغابی دارد .

جغدی روی شاخه ی درخت آواز می خواند .

تیغ گل در دستم فرو رفت .

باغبان از گل های زیبا مراقبت می کرد .

هیچ انسان عاقلی دروغ نمی گوید .

مرغ حنایی به زمین نوک زد و دانه خورد .

با سبز شدن چراغ راهنمایی ماشین ها حرکت کردند .

اصغر در مغازه مشغول کار است .

الاغ از شدّت کار زیاد لاغر شده بود .

خوردن شلغم برای سرما خوردگی مفید است .

غنچه ی گل رز را در آب گذاشتم .

افغانستان یکی از همسایگان ایران است .

مشغول نوشتن بودم که دفترم تمام شد .

روی ورق کاغذی باغ پر از گل کشیدم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

دیکته درس  ظ  کلاس اول  : درس   ظ

ناظم  –  خداحافظی –  مواظبت –  ظلم –  نظم –  مواظب- ظهر –  ظرف –  منتظر –  منظّم –  حافظ –  تظاهرات –  کاظم – نظافت –  تظاهرات –  نظامی –  وظیفه –  ظرف شویی

به نام ناظم و نگهدارنده ی این جهان

ناظم بچّه ها را با صف به کلاس برد .

وقت رفتن به مدرسه با مادرم خداحافظی کردم .

حضرت محمّد (ص)با ظلم و بدی مبارزه می کرد .

من از وسایلم به خوبی مواظبت می کنم .

حضرت علی (ع)فرمودند:در کارهایتان نظم داشته باشید .

کمک به دیگران وظیفه ی هر انسان است .

حافظ یکی از بزرگترین شاعران ایران است .

من مواظب خواهر کوچکم هستم .

مردم ایران روزهای انقلاب در تظاهرات شرکت می کردند .

پدر کاظم نظامی است .

کنار ظرف شویی ایستادم و ظرف ها را شستم .

مادرم هر روز خانه را نظافت می کند .

پس از شنیدن اذان ظهر وضو گرفتم .

ما منتظر آمدن حضرت مهدی (ع) هستیم .

بازگشت به فهرست درس‌ها

 

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه آموزش و پرورش

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

عکس لو رفته متین ستوده ترکاند / عاشقانه خانم بازیگر در آغوش این مرد جوان!