افکارنیوز سوریه 4

تسنیم سوریه 83

مهر سوریه 88

پارس نیوز سوریه 118

شفقنا سوریه 121

مشرق نیوز سوریه 132

رکنا سوریه 143

ایلنا سوریه 82

ایلنا سوریه 90