افکارنیوز سوریه 11

تسنیم سوریه 109

مهر سوریه 109

افکارنیوز سوریه 14

پارس نیوز سوریه 126

شفقنا سوریه 150

مشرق نیوز سوریه 161

رکنا سوریه 179

ایلنا سوریه 93

ایلنا سوریه 103