اسامی 616 نامزد تأیید صلاحیت شده برای انتخابات شورای شهر کرج


اسامی 616 نامزد تأیید صلاحیت شده برای انتخابات شورای شهر کرج

فرمانداری کرج اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده برای انتخابات 28 خرداد را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، اسامی نامزدها به شرح زیر است:

۱ - آقای محمدامین ابراهیم زاده فرزند بهروز کد نامزد ۱۱۲۱

۲ - آقای حسین ابراهیمی فرزند ضیاء کد نامزد ۱۱۲۴

۳ - آقای رضا ابراهیمی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۱۲۵

۴ - آقای کاوه ابراهیمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۱۲۶

۵ - آقای مازیار ابراهیمی فرزند رشید کد نامزد ۱۱۲۷

۶ - آقای محمدرضا ابراهیمی فرزند حسن کد نامزد ۱۱۲۸

۷ - آقای عباس ابراهیمی بسابی فرزند ابوالحسن کد نامزد ۱۱۲۹

۸ - آقای مسعود ابراهیمی واریانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۴۲

۹ - خانم نادیا ابوالحسنی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۱۴۵

۱۰ - آقای ابوالفضل آب یاری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۱۴۶

۱۱ - آقای محمد آبید فرزند حسین کد نامزد ۱۱۴۷

۱۲ - خانم شهرزاد آثار فرزند امان الله کد نامزد ۱۱۴۸

۱۳ - آقای مهدی اجرائی طوسی فرزند پرویز کد نامزد ۱۱۴۹

۱۴ - خانم زهرا آجورلو فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۱۵۱

۱۵ - خانم فاطمه آجورلو فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۱۵۲

۱۶ - آقای فرهاد آجورلو فرزند براتعلی کد نامزد ۱۱۵۴

۱۷ - آقای سیدروح الله احمدپور فرزند سیدقاسم کد نامزد ۱۱۵۶

۱۸ - آقای محمد احمدنائینی فرزند حسن کد نامزد ۱۱۵۷

۱۹ - آقای مهدی احمدوند فرزند حسین کد نامزد ۱۱۵۸

۲۰ - آقای علی احمدی فرزند بشیر کد نامزد ۱۱۵۹

۲۱ - آقای کامران احمدی فرزند امیر کد نامزد ۱۱۶۱

۲۲ - آقای محمد احمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۱۶۲

۲۳ - آقای سعید احمدی کیا فرزند سلیمان کد نامزد ۱۱۶۴

۲۴ - آقای امیر اختیاری فرزند یداله کد نامزد ۱۱۶۵

۲۵ - آقای مهدی آخوندی فرزند محسن کد نامزد ۱۱۶۷

۲۶ - آقای ناصر آدینه فرزند موسی کد نامزد ۱۱۷۱

۲۷ - آقای علیرضا آرامش فرزند عباس کد نامزد ۱۱۷۲

۲۸ - آقای شبیر اربابی نظرلو فرزند علیرضا کد نامزد ۱۱۷۴

۲۹ - خانم سلیمه ارغوانی فرزند علی کد نامزد ۱۱۷۵

۳۰ - آقای متین ارمغان فرزند علی کد نامزد ۱۱۷۶

۳۱ - آقای حسن رضا آریایی راد فرزند الماس کد نامزد ۱۱۷۸

۳۲ - آقای بهروز آزادبخت فرزند منوچهر کد نامزد ۱۱۷۹

۳۳ - آقای سیدوحید اسدالهی آتشگاه فرزند سیدبخشعلی کد نامزد ۱۱۸۲

۳۴ - آقای حمید اسدی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۱۸۴

۳۵ - آقای عباس اسدی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۱۸۵

۳۶ - آقای علی اسدیان فرزند قلی خان کد نامزد ۱۱۸۶

۳۷ - آقای محمد اسدیان فرزند ایوب کد نامزد ۱۱۸۷

۳۸ - آقای علی اسدی وحدت فرزند عیوض کد نامزد ۱۱۸۹

۳۹ - آقای سعید اسفندیاری فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۱۹۱

۴۰ - آقای نوید اسکندری فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۱۹۴

۴۱ - خانم نرگس اسلام دوست فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۱۹۵

۴۲ - آقای رضا اسماعیلی راد فرزند حسن کد نامزد ۱۱۹۶

۴۳ - آقای امیر اسم رام فرزند بهرام کد نامزد ۱۱۹۷

۴۴ - آقای میثم اشتری فرزند بهمن کد نامزد ۱۱۹۸

۴۵ - آقای غلامرضا اصفهانی فرزند محسن کد نامزد ۱۲۱۱

۴۶ - آقای میثم اظهری فرزند عبدالله کد نامزد ۱۲۱۴

۴۷ - آقای سیدمرتضی اعتصامی رنانی فرزند سید مصطفی کد نامزد ۱۲۱۵

۴۸ - آقای علی اعظمی فرزند باباعلی کد نامزد ۱۲۱۶

۴۹ - آقای سیدصادق افتخاری فرزند سیدجعفر کد نامزد ۱۲۱۷

۵۰ - آقای بهروز آقامحمدی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۱۸

۵۱ - آقای علی آقائی فرزند رستم کد نامزد ۱۲۱۹

۵۲ - آقای حسن اکبرزاده خوئی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۲۲۴

۵۳ - آقای امیر اکبری فرزند علی کد نامزد ۱۲۲۵

۵۴ - خانم عارفه اکبری فرزند علی کد نامزد ۱۲۲۶

۵۵ - آقای محمدمهدی اکبریان فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۲۲۷

۵۶ - آقای حسین الماسی پرگو فرزند فرمان کد نامزد ۱۲۲۸

۵۷ - آقای سروش الهیاری فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۲۹

۵۸ - آقای مهدی الیاسی گرمارودی فرزند دانیال کد نامزد ۱۲۴۱

۵۹ - آقای حسین امامعلی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۲

۶۰ - خانم فاطمه امجدی دشت اندر فرزند کریم اله کد نامزد ۱۲۴۴

۶۱ - آقای محمدرضا امیدی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۴۵

۶۲ - آقای حسن امیرپورسعید فرزند درویش کد نامزد ۱۲۴۶

۶۳ - آقای علی امیرکمالی فرزند فتاح کد نامزد ۱۲۴۷

۶۴ - آقای اکبر امیری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۴۸

۶۵ - آقای مجید امیری فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۹

۶۶ - آقای مصیب امیری فرزند بدیل کد نامزد ۱۲۵۱

۶۷ - آقای حسین امینی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۲۵۲

۶۸ - آقای وحید امینی فرزند خسرو کد نامزد ۱۲۵۵

۶۹ - آقای محسن انامی منامن فرزند سیاوش کد نامزد ۱۲۵۶

۷۰ - آقای حسن انصاری فرزند یقینعلی کد نامزد ۱۲۵۷

۷۱ - آقای رضا انصاری فرزند معرفت اله کد نامزد ۱۲۵۸

۷۲ - آقای عباس انصاری نسب فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۵۹

۷۳ - آقای فرهاد انواری فرزند احمد کد نامزد ۱۲۶۱

۷۴ - آقای حسن آهنگری فرزند علی کد نامزد ۱۲۶۲

۷۵ - آقای فرشاد اوجانی فرزند فرهاد کد نامزد ۱۲۶۴

۷۶ - خانم زینب اورجی فرزند یوسفعلی کد نامزد ۱۲۶۵

۷۷ - آقای عباسعلی اوسطی فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۲۶۶

۷۸ - آقای حسین ایرج فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶۷

۷۹ - خانم سمیرا ایزدبین فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۲۶۹

۸۰ - خانم بنت الهدی ایزدی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۲۷۱

۸۱ - آقای عمار ایزدیار فرزند سلمان کد نامزد ۱۲۷۲

۸۲ - آقای فرج اله ایلیات فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۲۷۴

۸۳ - آقای احمد اینانلودوقوز فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۷۵

۸۴ - آقای احسان اله اینانلوطایفه یغمرلو فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۷۶

۸۵ - آقای ابراهیم بابائی فرزند عسگر کد نامزد ۱۲۷۷

۸۶ - آقای ایرج بابائی اربوسرا فرزند باباعلی کد نامزد ۱۲۷۸

۸۷ - آقای محمدحسین باغستانی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۷۹

۸۸ - آقای سیدمحمد باقری فرزند سید کاظم کد نامزد ۱۲۸۲

۸۹ - آقای علی باقری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۸۴

۹۰ - آقای حسین بایمانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۸۵

۹۱ - آقای عبدالله بخشی زاده فرزند میرزا کد نامزد ۱۲۸۶

۹۲ - خانم مریم براتی فرزند بارانی کد نامزد ۱۲۸۷

۹۳ - خانم مهناز برجاس فرزند منوچهر کد نامزد ۱۲۸۹

۹۴ - آقای محسن برجی فرزند رحیم کد نامزد ۱۲۹۱

۹۵ - خانم معصومه برهانی سرابستانی فرزند محمدرسول کد نامزد ۱۲۹۲

۹۶ - آقای کامبیز بزرگمهر فرزند پرویز کد نامزد ۱۲۹۴

۹۷ - آقای قاسم بشیری فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۲۹۶

۹۸ - آقای محمدمهدی بهرامیان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۹۸

۹۹ - آقای علیرضا بهروزیان فرزند صفر کد نامزد ۱۴۱۱

۱۰۰ - آقای محمدهادی بهزادی فرزند مقصود کد نامزد ۱۴۱۲

۱۰۱ - خانم نرگس بهزادی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۱۴

۱۰۲ - آقای حسین بهزادی فر فرزند قربان کد نامزد ۱۴۱۵

۱۰۳ - آقای سیدجمال بهشتی فرزند سید مرتضی کد نامزد ۱۴۱۶

۱۰۴ - آقای کوروش بهلولی فرزند علی عسگر کد نامزد ۱۴۱۷

۱۰۵ - آقای بهنام بهنیایی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱۸

۱۰۶ - آقای علی بیات فرزند محسن کد نامزد ۱۴۲۱

۱۰۷ - آقای مهدی بیات فرزند فریدون کد نامزد ۱۴۲۲

۱۰۸ - آقای محمد بیاناتی فرزند حبیب الله کد نامزد ۱۴۲۴

۱۰۹ - آقای ابوالفضل بی درنک فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۴۲۵

۱۱۰ - آقای روزبه بیژنی فرزند ناصر کد نامزد ۱۴۲۶

۱۱۱ - آقای حامد بیک محمدلو فرزند فضلعلی کد نامزد ۱۴۲۷

۱۱۲ - خانم سارا بیگدلی فرزند گوهر علی کد نامزد ۱۴۲۸

۱۱۳ - آقای پویا پارسا فرزند پرویز کد نامزد ۱۴۲۹

۱۱۴ - آقای منصور پاک منش فرزند فتح اله کد نامزد ۱۴۴۲

۱۱۵ - آقای پویا پناهی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۱۴۴۵

۱۱۶ - آقای میلاد پناهی فرزند مجید کد نامزد ۱۴۴۶

۱۱۷ - آقای وحید پورامان فرزند ودود کد نامزد ۱۴۴۷

۱۱۸ - آقای نوید پورجلیلی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۴۴۸

۱۱۹ - آقای رضا پورغریبشاهی شهربابک فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۴۹

۱۲۰ - آقای محمد پورقربان فرزند اکبر کد نامزد ۱۴۵۱

۱۲۱ - آقای کورش پورکیا فرزند مراد کد نامزد ۱۴۵۲

۱۲۲ - خانم فرحناز پورمظاهری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۴۵۵

۱۲۳ - آقای محمدجواد پورملکی بنادکوکی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۵۶

۱۲۴ - آقای مسعود پوستین دوزامیری فرزند ضیاءالدین کد نامزد ۱۴۵۷

۱۲۵ - آقای فرامرز پیرزادی فر فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۴۵۸

۱۲۶ - آقای سیدعلیرضا تاج زاده فرزند میر محمود کد نامزد ۱۴۵۹

۱۲۷ - خانم سارا تاجیک نشاطیه فرزند ناصر کد نامزد ۱۴۶۱

۱۲۸ - آقای عبدالقاسم ترابی فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۴۶۲

۱۲۹ - آقای بهنام ترابی تبریزی فرزند فرج کد نامزد ۱۴۶۴

۱۳۰ - آقای بابک ترکاشوند فرزند فرج الله کد نامزد ۱۴۶۵

۱۳۱ - آقای پوریا ترکاشوند فرزند مراد کد نامزد ۱۴۶۶

۱۳۲ - آقای سجاد ترکاشوند فرزند کریم کد نامزد ۱۴۶۸

۱۳۳ - آقای فرهاد ترکاشوند فرزند اله نور کد نامزد ۱۴۶۹

۱۳۴ - آقای اکبر تقی خانی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۷۴

۱۳۵ - آقای مهدی تمیزی فرزند محبت کد نامزد ۱۴۷۶

۱۳۶ - آقای یوسف توفیقی فرزند گرزعلی کد نامزد ۱۴۷۷

۱۳۷ - آقای مصطفی توکلی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۷۸

۱۳۸ - آقای سیدمحمددانیال تولیت فرزند سید حسین کد نامزد ۱۴۸۱

۱۳۹ - خانم ساحل تیموری فرزند سهراب کد نامزد ۱۴۸۲

۱۴۰ - خانم زهرا ثابت فرزند یعقوب کد نامزد ۱۴۸۴

۱۴۱ - خانم فاطمه ثلاثی فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۴۸۵

۱۴۲ - آقای مهدی جانجان فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۸۶

۱۴۳ - آقای سیدرضا جاوید فرزند محمود کد نامزد ۱۴۸۷

۱۴۴ - خانم فاطمه جاوید فرزند معصومعلی کد نامزد ۱۴۸۸

۱۴۵ - آقای فریدون جباری قرالر فرزند یداله کد نامزد ۱۴۸۹

۱۴۶ - خانم سارابیگم جعفری فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۴۹۱

۱۴۷ - آقای علی محمد جعفری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۹۴

۱۴۸ - آقای محمد جعفری فرزند عبدالله کد نامزد ۱۴۹۵

۱۴۹ - آقای محمدتقی جعفری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۹۶

۱۵۰ - آقای مجید جعفری آبش احمدلو فرزند محمد کد نامزد ۱۴۹۷

۱۵۱ - آقای مجید جلالی مهر فرزند حسین کد نامزد ۱۴۹۸

۱۵۲ - آقای احسان جلیل وند فرزند علی کد نامزد ۱۴۹۹

۱۵۳ - آقای حامد جلیلی پور فرزند حسن کد نامزد ۱۵۱۱

۱۵۴ - آقای روح اله جمالی فرزند علی کد نامزد ۱۵۱۲

۱۵۵ - آقای مجید جمشیدی فرزند عین اله کد نامزد ۱۵۱۴

۱۵۶ - آقای فرشاد جمشیدی زنگنه فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۱۵

۱۵۷ - آقای علی رضا جنتیان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۱۶

۱۵۸ - آقای امین جهانگیری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۱۷

۱۵۹ - آقای سیدمحمود جوادی فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۵۱۸

۱۶۰ - آقای محمدجعفر جوادی فرزند یحیی کد نامزد ۱۵۱۹

۱۶۱ - آقای پیروز جوانمیری فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۵۲۱

۱۶۲ - آقای امیر جودی فرزند طاطار کد نامزد ۱۵۲۲

۱۶۳ - آقای جواد چپردار فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۵۲۵

۱۶۴ - آقای فرامرز چرخ انداز فرزند رستم کد نامزد ۱۵۲۶

۱۶۵ - خانم شکوفه چرخی فرزند زین العابدین کد نامزد ۱۵۲۷

۱۶۶ - آقای رضا چهرافروز فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵۲۸

۱۶۷ - آقای علی حاجی آقازاده وحیدی فرزند احمدآقا کد نامزد ۱۵۴۱

۱۶۸ - آقای سعید حاجی بگلو فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۵۴۲

۱۶۹ - آقای ولی اله حاجی پور فرزند روح اله کد نامزد ۱۵۴۵

۱۷۰ - آقای جواد حاجی پورتوران پشتی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۴۶

۱۷۱ - آقای مجتبی حاجی قاسمی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴۷

۱۷۲ - آقای امیر حاجی محمدرضاشیرازی فرزند احمد کد نامزد ۱۵۴۹

۱۷۳ - آقای امیر حاجی محمدی فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۵۱

۱۷۴ - آقای امیرمصطفی حامدهاشمی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۵۵۲

۱۷۵ - آقای حسین حبیبی فرزند حجت اله کد نامزد ۱۵۵۴

۱۷۶ - خانم سمیرا حبیبی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۵۵۶

۱۷۷ - آقای محمد حبیبی فرزند علی کد نامزد ۱۵۵۷

۱۷۸ - آقای کریم حجازی فرزند سلمان کد نامزد ۱۵۵۹

۱۷۹ - آقای امیر حسنلو فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۵۶۱

۱۸۰ - خانم مهدیه حسنی فرزند حمید کد نامزد ۱۵۶۴

۱۸۱ - آقای امید حسینی فرزند کمال الدین کد نامزد ۱۵۶۵

۱۸۲ - آقای سیدکاظم حسینی فرزند سیدیوسف کد نامزد ۱۵۶۶

۱۸۳ - آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیدرحمت اله کد نامزد ۱۵۶۷

۱۸۴ - آقای فرهاد حسینی فرزند اسد کد نامزد ۱۵۶۸

۱۸۵ - آقای سیدمصطفی حسینی ابوتربه فرزند سید احمد کد نامزد ۱۵۶۹

۱۸۶ - آقای سیدشهاب حسینی نیا فرزند سیدرستم کد نامزد ۱۵۷۱

۱۸۷ - آقای حمید حشمدار فرزند روح اله کد نامزد ۱۵۷۲

۱۸۸ - آقای محمد حشمدار فرزند حسن کد نامزد ۱۵۷۴

۱۸۹ - آقای علی مصطفی حفاری قاضیجهانی فرزند عزت کد نامزد ۱۵۷۵

۱۹۰ - آقای مصطفی حکیمی مهدی آباد فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۷۶

۱۹۱ - آقای جمال حمدگذار فرزند صالح کد نامزد ۱۵۷۷

۱۹۲ - خانم فریده حمودنژاد فرزند داود کد نامزد ۱۵۷۸

۱۹۳ - آقای حمید حیدرخانی فرزند فیض الله کد نامزد ۱۵۷۹

۱۹۴ - آقای ابوالفضل حیدری فرزند قنبرعلی کد نامزد ۱۵۸۱

۱۹۵ - آقای علی اکبر حیدری فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۲

۱۹۶ - آقای محمود حیدری فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۴

۱۹۷ - آقای مهدی حیدری فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۵

۱۹۸ - آقای رضا خادم الحسینی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۸۶

۱۹۹ - آقای قاسم خاکی جوان فرزند نصرت الله کد نامزد ۱۵۸۷

۲۰۰ - آقای حسین خالق پرست میکال فرزند تیمور کد نامزد ۱۵۸۸

۲۰۱ - آقای علیرضا خان محمدی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۱۵۸۹

۲۰۲ - آقای هادی خانمحمدی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۹۱

۲۰۳ - آقای محمدحسن خبیر فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹۲

۲۰۴ - آقای محسن خدابنده اویلی فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۵۹۵

۲۰۵ - خانم فاطمه خدابین فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹۶

۲۰۶ - آقای محمد خدابین فرزند نصراله کد نامزد ۱۵۹۷

۲۰۷ - خانم آمنه خدادادی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۵۹۸

۲۰۸ - آقای علیرضا خدادادی فرزند حیدر کد نامزد ۱۵۹۹

۲۰۹ - آقای محسن خدری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶۱۱

۲۱۰ - آقای محمد خدری فرزند نوروزعلی کد نامزد ۱۶۱۲

۲۱۱ - آقای محسن خرم جاه فرزند حسین کد نامزد ۱۶۱۴

۲۱۲ - آقای رحیم خستو فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۶۱۵

۲۱۳ - آقای بابک خسرویان فرزند ابوحمزه کد نامزد ۱۶۱۷

۲۱۴ - آقای سیدفرید خلخالی فرزند سید یعسوب کد نامزد ۱۶۱۹

۲۱۵ - آقای ابراهیم خمسهء فرزند حیدر کد نامزد ۱۶۲۱

۲۱۶ - آقای محمدمهدی خورشیدوند فرزند عزت اله کد نامزد ۱۶۲۵

۲۱۷ - آقای حمیدرضا خوشدلی فرزند غلام کد نامزد ۱۶۲۶

۲۱۸ - آقای حسین خوشه سپهر فرزند دلاور کد نامزد ۱۶۲۷

۲۱۹ - آقای رضا دادالهی بهادرانی فرزند صمدالله کد نامزد ۱۶۲۸

۲۲۰ - آقای رضا دادخواه تهرانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۲۹

۲۲۱ - آقای احسان دانش فر فرزند ذوالفقار کد نامزد ۱۶۴۲

۲۲۲ - آقای مهدی دانش فر فرزند احمد کد نامزد ۱۶۴۴

۲۲۳ - خانم فاطمه داودنژادسرابی فرزند داود کد نامزد ۱۶۴۵

۲۲۴ - خانم فاطمه داودی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۴۶

۲۲۵ - آقای محمد دربندی فرزند سلطان محمد کد نامزد ۱۶۴۷

۲۲۶ - آقای علی دره شیری فرزند داود کد نامزد ۱۶۴۹

۲۲۷ - آقای فرزاد دژاکام فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶۵۱

۲۲۸ - خانم مرضیه دندانه وند فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۶۵۲

۲۲۹ - آقای محمد دهبالائی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۵۴

۲۳۰ - آقای مهدی دهقانپور فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۵

۲۳۱ - آقای میثم دهقان محمودآباد فرزند حسین کد نامزد ۱۶۵۶

۲۳۲ - آقای احمدرضا دیلمی معزی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۶۵۸

۲۳۳ - آقای غلامحسن دیناروند فرزند رحم خدا کد نامزد ۱۶۵۹

۲۳۴ - آقای رضا دین محمدی فرزند عیوض کد نامزد ۱۶۶۱

۲۳۵ - آقای علی ذبیحی فرزند اروجعلی کد نامزد ۱۶۶۲

۲۳۶ - آقای علی ذوالفقاری فرزند غلام کد نامزد ۱۶۶۴

۲۳۷ - آقای کامبیز راشدی فرزند کاظم کد نامزد ۱۶۶۵

۲۳۸ - آقای حسینعلی رام فرزند داداشعلی کد نامزد ۱۶۶۷

۲۳۹ - آقای مهدی ربیعی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۶۸

۲۴۰ - خانم فرشته ربیعی روزبهانی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۶۹

۲۴۱ - آقای امین ربیعی مهر فرزند باسل کد نامزد ۱۶۷۱

۲۴۲ - آقای جواد رجبی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۶۷۲

۲۴۳ - آقای خسرو رحمانی فرزند مریدعلی کد نامزد ۱۶۷۴

۲۴۴ - آقای علی رحمانی فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۶۷۵

۲۴۵ - خانم ام کلثوم رحمتی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۶۷۶

۲۴۶ - آقای محمد رحمتی فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۶۷۷

۲۴۷ - آقای حسین رحمتی کیا فرزند مصطفی کد نامزد ۱۶۷۸

۲۴۸ - آقای حسین رحیملوی اقدم فرزند علی کد نامزد ۱۶۷۹

۲۴۹ - آقای حسین رحیمی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۸۱

۲۵۰ - آقای علیرضا رحیمی فرزند ولی کد نامزد ۱۶۸۲

۲۵۱ - آقای علیرضا رحیمی محمودآبادی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۶۸۴

۲۵۲ - خانم پریسا ردائی فرزند فرشید کد نامزد ۱۶۸۵

۲۵۳ - آقای محمدعلی رزاقی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶۸۶

۲۵۴ - آقای محمدهادی رزاقی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۱۶۸۷

۲۵۵ - آقای ناصر رزق خواه فرزند مصیر کد نامزد ۱۶۸۸

۲۵۶ - آقای محمدابراهیم رستگاری گوهر فرزند مجید کد نامزد ۱۶۸۹

۲۵۷ - آقای محمد رستم زاده ملکی فرزند ناصر کد نامزد ۱۶۹۱

۲۵۸ - آقای یداله رستمی فرزند خیر اله کد نامزد ۱۶۹۵

۲۵۹ - آقای احد رسولی فرزند اژدر کد نامزد ۱۶۹۸

۲۶۰ - آقای مهدی رشیدی طاشکوئی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۱۱

۲۶۱ - خانم کبری رضا فرزند منوچهر کد نامزد ۱۷۱۲

۲۶۲ - آقای امیرحسین رضاقلی فرزند امراله کد نامزد ۱۷۱۴

۲۶۳ - خانم باران رضائی فرزند عیسی کد نامزد ۱۷۱۵

۲۶۴ - آقای پرویز رضائی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۱۶

۲۶۵ - آقای ناصر رضائی بیداخویدی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۱۹

۲۶۶ - آقای محمد رضائی صدرآبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۲۱

۲۶۷ - آقای علی رضائی کلوانی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۲

۲۶۸ - خانم فروغ رعنائی فرزند درویش کد نامزد ۱۷۲۴

۲۶۹ - آقای مصطفی رعیتی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۲۵

۲۷۰ - آقای مهدی رفسنجانی اکبرآبادی فرزند جمال کد نامزد ۱۷۲۷

۲۷۱ - آقای علی رفیعی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۷۲۸

۲۷۲ - آقای مجتبی رفیعی سیر فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۷۴۱

۲۷۳ - آقای جواد رنجبری تازه کند فرزند صمد کد نامزد ۱۷۴۴

۲۷۴ - خانم منصوره رهبری فرزند علی کد نامزد ۱۷۴۵

۲۷۵ - آقای امیرشهرام روحی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۴۶

۲۷۶ - آقای رضا رودگر فرزند داود کد نامزد ۱۷۴۷

۲۷۷ - آقای رامین روستاآزاد فرزند بهروز کد نامزد ۱۷۴۸

۲۷۸ - آقای محمد روستانیا فرزند داود کد نامزد ۱۷۴۹

۲۷۹ - آقای محسن روشن اردکانی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۵۱

۲۸۰ - آقای کورش رومیانی محمودی فرزند نوری کد نامزد ۱۷۵۲

۲۸۱ - آقای محمدجواد رئیسی فرزند بهادر کد نامزد ۱۷۵۴

۲۸۲ - خانم مهلا رئوف مقدم فرزند جواد کد نامزد ۱۷۵۵

۲۸۳ - آقای محسن ریوندی فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۶

۲۸۴ - آقای مصطفی زارع گلنکشی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۷۵۸

۲۸۵ - خانم سمانه زارعی فرزند داود کد نامزد ۱۷۵۹

۲۸۶ - آقای حمید زبیری فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۷۶۲

۲۸۷ - خانم حدیثه زرنگانیان فرزند محمد کد نامزد ۱۷۶۴

۲۸۸ - آقای شهاب زرین پناه فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۷۶۵

۲۸۹ - آقای امیرعباس زمانی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۶۷

۲۹۰ - آقای هومن زین العبادی فرزند علی کد نامزد ۱۷۶۸

۲۹۱ - آقای علیرضا زینتی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۶۹

۲۹۲ - آقای افشین ساروئی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷۷۱

۲۹۳ - آقای عزیز ساسانی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۷۲

۲۹۴ - آقای علی اکبر ساسانی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۷۴

۲۹۵ - آقای علیرضا ساسانی فرزند منصور کد نامزد ۱۷۷۵

۲۹۶ - آقای عادل سالاری اسکر فرزند نادعلی کد نامزد ۱۷۷۶

۲۹۷ - آقای عبدالله سالاری اسکر فرزند نادعلی کد نامزد ۱۷۷۸

۲۹۸ - آقای کاظم سالک فرامرزی فرزند یداله کد نامزد ۱۷۷۹

۲۹۹ - آقای مجید سانی خانی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۷۸۲

۳۰۰ - آقای علی سبزه پرور فرزند عباس کد نامزد ۱۷۸۴

۳۰۱ - آقای محمد سپهری فرد فرزند محرم کد نامزد ۱۷۸۵

۳۰۲ - آقای مهدی ستار فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۷۸۶

۳۰۳ - آقای محمد سخاوتی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۸۷

۳۰۴ - خانم لیلا سرائی فرزند علی کد نامزد ۱۷۸۸

۳۰۵ - خانم ویدا سرداری فرزند فرامرز کد نامزد ۱۷۸۹

۳۰۶ - خانم سارا سروش راد فرزند احمد کد نامزد ۱۷۹۱

۳۰۷ - آقای علی سعدی نیا مشهور به قمی اویلی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۷۹۲

۳۰۸ - آقای جواد سعیدی فرزند روح اله کد نامزد ۱۷۹۴

۳۰۹ - آقای رضا سعیدی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۹۵

۳۱۰ - آقای علیرضا سعیدی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۹۶

۳۱۱ - آقای حسین سعیدی سیرائی فرزند مست علی کد نامزد ۱۷۹۷

۳۱۲ - آقای اسلام سفری قلعه جق فرزند محمد کد نامزد ۱۷۹۸

۳۱۳ - آقای محمدعلی سقای طوسی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۷۹۹

۳۱۴ - آقای احمد سلطانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۱۱

۳۱۵ - خانم زهرا سلطانی فرزند رمضان کد نامزد ۱۸۱۲

۳۱۶ - آقای رضا سلیمانی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۱۵

۳۱۷ - آقای حجت سلیمانی اصل فرزند قدیر کد نامزد ۱۸۱۶

۳۱۸ - آقای اکبر سلیم نژاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۱۷

۳۱۹ - خانم خدیجه سلیم نژاد فرزند بهرام کد نامزد ۱۸۱۸

۳۲۰ - خانم ملیحه سنگ سفیدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۸۲۱

۳۲۱ - آقای مهدی سهراب پور فرزند سام کد نامزد ۱۸۲۲

۳۲۲ - آقای علی اصغر سهرابی فرزند علی کد نامزد ۱۸۲۴

۳۲۳ - آقای محمد سهیلی فر فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۸۲۵

۳۲۴ - آقای محمدمهدی سوری فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۸۲۶

۳۲۵ - آقای سیدمحمدرضا سیدناصرالدین فرزند سید محمد حسن کد نامزد ۱۸۲۷

۳۲۶ - آقای احمد شادمان فرزند کریم کد نامزد ۱۸۲۸

۳۲۷ - آقای امین شاری پور فرزند ناصر کد نامزد ۱۸۲۹

۳۲۸ - آقای سعید شاکری فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۸۴۱

۳۲۹ - آقای عزیز شامی زاده کلهرتقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۴۲

۳۳۰ - خانم اعظم شاه بیک فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸۴۴

۳۳۱ - آقای عباس شاه محمدی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۸۴۵

۳۳۲ - آقای محمد شاهمرادی فرزند صفت الله کد نامزد ۱۸۴۶

۳۳۳ - آقای سیدجواد شریف شیخ الاسلامی فرزند سید ابوالفضل کد نامزد ۱۸۴۷

۳۳۴ - آقای حسام الدین شریف کاظمی فرزند نادعلی کد نامزد ۱۸۴۸

۳۳۵ - آقای محمود شفیعی گرده کوهی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۵۴

۳۳۶ - آقای حیدر شکوری فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۵۷

۳۳۷ - خانم مونا شکوری کهی فرزند رزاق کد نامزد ۱۸۵۸

۳۳۸ - خانم مریم شمس اسفندآبادی فرزند داود کد نامزد ۱۸۵۹

۳۳۹ - آقای علی شمسیان نورسته فرزند یحیی کد نامزد ۱۸۶۱

۳۴۰ - خانم پروین شناسوند فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۸۶۲

۳۴۱ - آقای محمدرضا شهبازی فرزند شهاب کد نامزد ۱۸۶۴

۳۴۲ - آقای وحید شورابی مزرعه آخوند فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۶۵

۳۴۳ - آقای محمدحسین شیخ فرزند محمود کد نامزد ۱۸۶۷

۳۴۴ - آقای حامد شیخ انصاری فرزند علی رضا کد نامزد ۱۸۶۸

۳۴۵ - آقای علی اکبر شیخلر فرزند علی کد نامزد ۱۸۶۹

۳۴۶ - خانم معصومه شیخیان شهربابکی فرزند شاه میرزا کد نامزد ۱۸۷۱

۳۴۷ - آقای حسین شیرانی فرزند شهریار کد نامزد ۱۸۷۲

۳۴۸ - آقای مهدی صادق دقیقی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۷۵

۳۴۹ - آقای جواد صادقی فرزند عبداله کد نامزد ۱۸۷۶

۳۵۰ - آقای مهرداد صادقی ده صحرائی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۷۷

۳۵۱ - آقای حسین صالحی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۷۸

۳۵۲ - آقای مهدی صالحی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۷۹

۳۵۳ - خانم زهرا صباحی مهر فرزند گنجعلی کد نامزد ۱۸۸۱

۳۵۴ - آقای غلامرضا صباغی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۸۸۲

۳۵۵ - آقای بابک صبحی شیشوان فرزند وحید کد نامزد ۱۸۸۴

۳۵۶ - آقای مجید صدری فرزند محمد علی کد نامزد ۱۸۸۶

۳۵۷ - آقای میرابراهیم صدیق فرزند میرمحمود کد نامزد ۱۸۸۷

۳۵۸ - آقای امیرمحمد صفاخیل فرزند محمدولی کد نامزد ۱۸۸۹

۳۵۹ - آقای علی صمدبین فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۸۹۱

۳۶۰ - آقای مهدی صمدی فرزند اسداله کد نامزد ۱۸۹۲

۳۶۱ - آقای محمدجواد صوفی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۹۴

۳۶۲ - آقای امید ضیائی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۹۵

۳۶۳ - خانم فرزانه طالبی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۹۶

۳۶۴ - آقای محمدکاظم طالبی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۹۷

۳۶۵ - آقای حسین طاهرخانی فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۸۹۸

۳۶۶ - آقای مرتضی طایری فرزند بلوط کد نامزد ۱۸۹۹

۳۶۷ - آقای سیداحمد طباطبائی فراشاهی فرزند سیدسامع کد نامزد ۱۹۱۱

۳۶۸ - آقای صمد طلوعی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱۴

۳۶۹ - آقای امیر طهماسبی فرزند اسداله کد نامزد ۱۹۱۵

۳۷۰ - آقای علی اکبر طهماسبی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۱۶

۳۷۱ - آقای حمید طهماسبی آبدر فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱۷

۳۷۲ - آقای نصرالله طهوری فرزند یدالله کد نامزد ۱۹۱۹

۳۷۳ - آقای عامر عابد فرزند اباصلت کد نامزد ۱۹۲۱

۳۷۴ - آقای ابراهیم عابدی فرزند علی کد نامزد ۱۹۲۲

۳۷۵ - آقای حسن عابدی شیروانه ده فرزند علی کد نامزد ۱۹۲۴

۳۷۶ - آقای سعید عافیت طلب فرزند ابوسعید کد نامزد ۱۹۲۶

۳۷۷ - آقای اسماعیل عبادی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۹۲۷

۳۷۸ - آقای سیاوش عبادی فرزند قربان کد نامزد ۱۹۲۸

۳۷۹ - آقای پوریا عباس زاده فرزند محمد کد نامزد ۱۹۲۹

۳۸۰ - آقای مجید عباس زاده قاضلوئی فرزند اسمعلی کد نامزد ۱۹۴۱

۳۸۱ - آقای سیدمجتبی عباسی فرزند میرحسین کد نامزد ۱۹۴۲

۳۸۲ - آقای محسن عباسی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۹۴۵

۳۸۳ - آقای محمد عباسی آبادی فرزند علی حیدر کد نامزد ۱۹۴۷

۳۸۴ - آقای حجت عباسی حاجی فیروز فرزند کاظم کد نامزد ۱۹۴۸

۳۸۵ - آقای سعید عبدالصمدی فرزند رمضان کد نامزد ۱۹۴۹

۳۸۶ - آقای جواد عبدالمالکی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۹۵۱

۳۸۷ - آقای حمیدرضا عبداله پور فرزند حسین کد نامزد ۱۹۵۲

۳۸۸ - خانم مریم عبدالوند فرزند صفدر کد نامزد ۱۹۵۴

۳۸۹ - آقای سیروس عبدی فرزند عرب کد نامزد ۱۹۵۵

۳۹۰ - خانم فاطمه عرب اسدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۵۶

۳۹۱ - آقای محسن عربیون فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۷

۳۹۲ - آقای ناصر عزیزی فرزند جلیل کد نامزد ۱۹۵۸

۳۹۳ - آقای سعید عزیزی آریا فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۹۵۹

۳۹۴ - آقای اکبر عسکری فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۶۲

۳۹۵ - خانم فاطمه عسکری فرزند اسحق کد نامزد ۱۹۶۴

۳۹۶ - آقای علیرضا عسگری فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۹۶۵

۳۹۷ - آقای محمدرضا عطاءاللهی فرزند علی کد نامزد ۱۹۶۶

۳۹۸ - آقای احمد علامی مهماندوستی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۶۷

۳۹۹ - آقای عادل علی بازی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۶۹

۴۰۰ - خانم زهرا علی بخشی زاده فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۷۱

۴۰۱ - آقای محمد علی پورنایبی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۹۷۲

۴۰۲ - خانم شادی علیجانی فرزند جهانفر کد نامزد ۱۹۷۴

۴۰۳ - خانم ناهید علیخانی فرزند جلال کد نامزد ۱۹۷۶

۴۰۴ - خانم زهرا علی زاده فرزند علی کد نامزد ۱۹۷۷

۴۰۵ - آقای محمد علی یزدی فرزند رضا کد نامزد ۱۹۷۸

۴۰۶ - آقای ناصر علی شیری فرزند محمد کد نامزد ۱۹۷۹

۴۰۷ - آقای شاپور علی نژاد فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۹۸۱

۴۰۸ - آقای محمدرضا علی نژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸۲

۴۰۹ - آقای مهدی غفارنژاد فرزند نظامعلی کد نامزد ۱۹۸۵

۴۱۰ - آقای وحید غفاری حافظ فرزند احد کد نامزد ۱۹۸۶

۴۱۱ - آقای حجت اله غلامرضائی فرزند فضل الله کد نامزد ۱۹۸۷

۴۱۲ - آقای احمد غلامی قوام آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۹۸۸

۴۱۳ - آقای امیرحسین فتح العلومی فرزند غفور کد نامزد ۱۹۹۱

۴۱۴ - آقای محمدعلی فتحی فرزند قشمشم کد نامزد ۱۹۹۲

۴۱۵ - آقای ناصر فتحی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۹۴

۴۱۶ - آقای حسین فتوحی چاهوکی فرزند کریم کد نامزد ۱۹۹۵

۴۱۷ - آقای مصطفی فراغت فرزند حسین کد نامزد ۱۹۹۶

۴۱۸ - آقای محمد فراهانی کیا فرزند خدامراد کد نامزد ۱۹۹۷

۴۱۹ - آقای عارف فرج فرزند عطاءاله کد نامزد ۱۹۹۸

۴۲۰ - آقای رحیم فرجی فرزند فتحعلی کد نامزد ۲۱۱۲

۴۲۱ - آقای محمد فرح زاد فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۱۴

۴۲۲ - آقای ابراهیم فردی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۱۵

۴۲۳ - خانم زهرا فرهنگ کلیانی فرزند مقصود کد نامزد ۲۱۱۶

۴۲۴ - آقای پیام فضلی خانی فرزند یوسف کد نامزد ۲۱۱۷

۴۲۵ - آقای مهدی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۲۱۱۹

۴۲۶ - آقای میثم فیروزبخت فرزند رضا کد نامزد ۲۱۲۱

۴۲۷ - آقای سعید فیروزگاه فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۱۲۲

۴۲۸ - آقای امیرارسلان فیضی فرزند اسدالله کد نامزد ۲۱۲۵

۴۲۹ - آقای علی قاسم پور فرزند عبدالعلی کد نامزد ۲۱۲۷

۴۳۰ - خانم زهرا قاسمی فرزند اصلان کد نامزد ۲۱۲۸

۴۳۱ - آقای مهدی قاسمی فرزند عباس کد نامزد ۲۱۲۹

۴۳۲ - آقای وحید قاسمی وند فرزند رستمعلی کد نامزد ۲۱۴۱

۴۳۳ - آقای محمداسماعیل قاصدی فرزند محمدجواد کد نامزد ۲۱۴۲

۴۳۴ - آقای کوروش قائیدرحمتی فرزند نوروز کد نامزد ۲۱۴۴

۴۳۵ - آقای فرشاد قراگوزلو فرزند احمد کد نامزد ۲۱۴۵

۴۳۶ - آقای امیر قربان پورتکمه داش فرزند رضا کد نامزد ۲۱۴۶

۴۳۷ - خانم زینب قربانلو فرزند فضل اله کد نامزد ۲۱۴۷

۴۳۸ - آقای محمدرضا قربانی فرزند آقامعلی کد نامزد ۲۱۴۹

۴۳۹ - خانم مریم قربانی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۵۱

۴۴۰ - خانم نرگس قربانی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۵۲

۴۴۱ - آقای سیدمحمود قرشی فرزند میرمعصوم کد نامزد ۲۱۵۴

۴۴۲ - آقای سیدسعید قریشی فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۲۱۵۶

۴۴۳ - آقای علی قلی زاده فرزند بهرامعلی کد نامزد ۲۱۵۷

۴۴۴ - خانم معصومه قمی اویلی فرزند ولی اله کد نامزد ۲۱۵۸

۴۴۵ - آقای محمدمهدی قنبرپور فرزند مصطفی کد نامزد ۲۱۵۹

۴۴۶ - آقای سعید قنبری فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۶۱

۴۴۷ - آقای محمد قنبری فرزند گلعلی کد نامزد ۲۱۶۲

۴۴۸ - آقای حسین قهرمانپوران فرزند علی کد نامزد ۲۱۶۴

۴۴۹ - آقای داود قهرمانی فرزند عیسی کد نامزد ۲۱۶۵

۴۵۰ - آقای علیرضا قهرمانی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۶۶

۴۵۱ - آقای مسعود قهرمانی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۶۸

۴۵۲ - خانم مریم قهرمانی صارم فرزند علی کد نامزد ۲۱۶۹

۴۵۳ - آقای محمدحسین قوامی فر فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۷۱

۴۵۴ - خانم سمیرا قورچیان فرزند شمس الدین کد نامزد ۲۱۷۲

۴۵۵ - خانم سارا کارگر فرزند باقر کد نامزد ۲۱۷۴

۴۵۶ - آقای اصغر کاظمی فرزند سلام اله کد نامزد ۲۱۷۶

۴۵۷ - آقای مرتضی کاظمی اصل فرزند صادق کد نامزد ۲۱۷۷

۴۵۸ - خانم ربابه کاوسی فرزند سیاوش کد نامزد ۲۱۸۱

۴۵۹ - آقای امیرارسلان کرد فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۸۲

۴۶۰ - آقای اصغر کردعلی وند فرزند محمدخان کد نامزد ۲۱۸۴

۴۶۱ - خانم شهرزاد کرم پور فرزند صابر کد نامزد ۲۱۸۶

۴۶۲ - آقای نقی کرملو فرزند محسن کد نامزد ۲۱۸۷

۴۶۳ - آقای مرتضی کرمی فرزند نصراله کد نامزد ۲۱۸۸

۴۶۴ - آقای علی کرمیان فرزند مجید کد نامزد ۲۱۸۹

۴۶۵ - آقای محمدرضا کرونی فرزند قاسم کد نامزد ۲۱۹۱

۴۶۶ - آقای مهدی کریمائی فرزند نجیب اله کد نامزد ۲۱۹۲

۴۶۷ - آقای خسرو کریم بیک طهرانی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۱۹۴

۴۶۸ - آقای قربانعلی کریمخانی فرزند کریم کد نامزد ۲۱۹۵

۴۶۹ - آقای مجتبی کریمی فرزند معراجعلی کد نامزد ۲۱۹۶

۴۷۰ - آقای محمد کریمی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۹۷

۴۷۱ - آقای یونس کریمی فرزند نصراله کد نامزد ۲۱۹۸

۴۷۲ - آقای مهدی کریمی بابااحمدی فرزند مرادخون کد نامزد ۲۱۹۹

۴۷۳ - خانم مریم کریمی رزکانی فرزند محمد کد نامزد ۲۲۱۲

۴۷۴ - آقای سعید کریمی واریانی فرزند نوراله کد نامزد ۲۲۱۴

۴۷۵ - آقای محسن کشاورزی فرزند عباس کد نامزد ۲۲۱۵

۴۷۶ - خانم مهساسادات کلالی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۲۱۷

۴۷۷ - خانم لیلا کلانتری فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۲۱۸

۴۷۸ - آقای حسین کمال پور فرزند فریدون کد نامزد ۲۲۱۹

۴۷۹ - آقای سعید کمالی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۴۲

۴۸۰ - آقای فرید کمالی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۴۵

۴۸۱ - آقای سامان کمالی روستا فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۴۶

۴۸۲ - آقای عباس کمالی روستا فرزند حسن کد نامزد ۲۲۴۷

۴۸۳ - آقای عبدالله کهن ترابی فرزند کاظم کد نامزد ۲۲۴۸

۴۸۴ - آقای علی اصغر کوثری فرزند عزیزاله کد نامزد ۲۲۴۹

۴۸۵ - آقای محمدمهدی کوثری فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۵۱

۴۸۶ - خانم هانیا کوچک پور فرزند محمد کد نامزد ۲۲۵۲

۴۸۷ - خانم زهرا کورانی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۲۵۴

۴۸۸ - آقای قربان کوهستانی فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۲۵۶

۴۸۹ - آقای رضا کیاپاشا فرزند لقمان کد نامزد ۲۲۵۷

۴۹۰ - آقای مسعود کیاپاشا فرزند آذرنوش کد نامزد ۲۲۵۸

۴۹۱ - آقای علی کیان فرزند کیومرث کد نامزد ۲۲۶۱

۴۹۲ - آقای ناصر گروسی فرزند رسول کد نامزد ۲۲۶۴

۴۹۳ - خانم معصومه گلی فرزند جواد کد نامزد ۲۲۶۷

۴۹۴ - آقای عزت الله گودرزی فرزند نصرت اله کد نامزد ۲۲۶۸

۴۹۵ - خانم فرشته گودرزی فرزند امیرحسین کد نامزد ۲۲۶۹

۴۹۶ - آقای یونس لازمی فرزند هیبت اله کد نامزد ۲۲۷۱

۴۹۷ - آقای محمدرضا لامعی رامندی فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۲

۴۹۸ - آقای بهزاد لطفی فرزند عین اله کد نامزد ۲۲۷۴

۴۹۹ - آقای هادی لطفی فرزند ذولفقار کد نامزد ۲۲۷۵

۵۰۰ - آقای اکبر لطفی آذر فرزند علی کد نامزد ۲۲۷۶

۵۰۱ - آقای امیرحسین مؤذن زنگ آباد فرزند مهدی کد نامزد ۲۲۷۸

۵۰۲ - آقای رسول مؤذن زنگ آباد فرزند مهدی کد نامزد ۲۲۷۹

۵۰۳ - آقای فرخ مؤمنی فرزند شکرالله کد نامزد ۲۲۸۱

۵۰۴ - آقای امید مبارکی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۲۸۲

۵۰۵ - آقای نیما متوکلی فرزند جواد کد نامزد ۲۲۸۴

۵۰۶ - خانم بهشته السادات محبوبیان فرزند سیدایوب کد نامزد ۲۲۸۵

۵۰۷ - آقای رحیم محرابی ماجلان فرزند ایلخانی کد نامزد ۲۲۸۷

۵۰۸ - آقای محمد محسنی گرده کوهی فرزند حسن کد نامزد ۲۲۸۹

۵۰۹ - آقای محمدمهدی محمدرضا فرزند مصطفی کد نامزد ۲۲۹۱

۵۱۰ - آقای محسن محمدزاده اصل فرزند شمس اله کد نامزد ۲۲۹۲

۵۱۱ - آقای امیر محمدی فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۲۹۴

۵۱۲ - آقای امیر محمدی فرزند ولی کد نامزد ۲۲۹۵

۵۱۳ - آقای مسعود محمدی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۹۶

۵۱۴ - آقای علیرضا محمدی پاقلعه فرزند محمد کد نامزد ۲۲۹۷

۵۱۵ - آقای علی محمدی نودهی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۹۸

۵۱۶ - آقای پدرام محمدیوسف فرزند سعید کد نامزد ۲۴۱۱

۵۱۷ - آقای رضا محمودی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۱۴

۵۱۸ - آقای امیر محمودی منش فرزند حسن کد نامزد ۲۴۱۶

۵۱۹ - آقای سعید مختاری فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۱۷

۵۲۰ - آقای مجتبی مرادی اسلمرز فرزند ناصر کد نامزد ۲۴۱۸

۵۲۱ - آقای حسن مرادی رحیم آباد فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۴۱۹

۵۲۲ - آقای محمد مردانی فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۴۲۱

۵۲۳ - خانم زلیخا مرسلی ارزنق فرزند نوروزعلی کد نامزد ۲۴۲۲

۵۲۴ - خانم طاهره مسعودی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۲۴

۵۲۵ - آقای مهیار مصطفائی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۴۲۷

۵۲۶ - آقای امیر معدنی پور فرزند محسن کد نامزد ۲۴۲۸

۵۲۷ - آقای سیدرضا معصومی خمین آبادی فرزند سید احمد کد نامزد ۲۴۲۹

۵۲۸ - آقای هومن معماریان فرزند بیژن کد نامزد ۲۴۴۲

۵۲۹ - آقای حمیدرضا مقدم نیا فرزند حسین کد نامزد ۲۴۴۵

۵۳۰ - آقای مهدی مقدم نیا فرزند عبدالعظیم کد نامزد ۲۴۴۶

۵۳۱ - خانم اعظم ملائی فرزند حجت الله کد نامزد ۲۴۴۸

۵۳۲ - آقای امین ملائی لورائی فرزند فرهاد کد نامزد ۲۴۴۹

۵۳۳ - آقای محمدرضا ملک زاده فرزند رجب کد نامزد ۲۴۵۱

۵۳۴ - خانم مهری ملک محمدی فرزند شوذب کد نامزد ۲۴۵۴

۵۳۵ - آقای مصطفی ملکی فرزند هدایت اله کد نامزد ۲۴۵۶

۵۳۶ - آقای مهراد منتظران فرزند علی کد نامزد ۲۴۵۷

۵۳۷ - آقای مهدی منتظری قهجاورستانی فرزند رحیم کد نامزد ۲۴۵۸

۵۳۸ - آقای محسن منصورخاکی فرزند آیت اله کد نامزد ۲۴۶۱

۵۳۹ - آقای مهدی منصورزارع فرزند حکمت اله کد نامزد ۲۴۶۲

۵۴۰ - آقای محمد منصوری فرزند قدیرعلی کد نامزد ۲۴۶۴

۵۴۱ - آقای مسعود منصوری فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۴۶۵

۵۴۲ - خانم فاطمه منعمی فرزند ایرج کد نامزد ۲۴۶۷

۵۴۳ - آقای حسین مهاجری فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۴۶۸

۵۴۴ - خانم ناهید مهدوی فر فرزند عوضعلی کد نامزد ۲۴۶۹

۵۴۵ - آقای محمد مهدی فر فرزند حشمت کد نامزد ۲۴۷۱

۵۴۶ - آقای سیدجعفر موسوی فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۲۴۷۲

۵۴۷ - آقای سیدمحمد موسوی فرزند سید کریم اله کد نامزد ۲۴۷۵

۵۴۸ - خانم سیده مریم موسوی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۲۴۷۶

۵۴۹ - آقای اسمعیل مولائی فرزند جعفرعلی کد نامزد ۲۴۷۷

۵۵۰ - آقای رضا مومن کیائی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۴۷۸

۵۵۱ - آقای صمد میر فرزند عباداله کد نامزد ۲۴۷۹

۵۵۲ - آقای سیدحمید میران فرزند سیدعباس کد نامزد ۲۴۸۱

۵۵۳ - خانم سودابه میربلوک فرزند علی کد نامزد ۲۴۸۲

۵۵۴ - آقای رضا میرزائی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸۴

۵۵۵ - خانم شیرین میرزائی فرزند سبطی خان کد نامزد ۲۴۸۵

۵۵۶ - آقای محمد میرزائی فرزند علی کد نامزد ۲۴۸۶

۵۵۷ - خانم مونا میرزائی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۸۷

۵۵۸ - آقای محمد میرزائی طلابری فرزند براری کد نامزد ۲۴۸۸

۵۵۹ - آقای سیداحمد میرسلیمی فرزند سید علی نقی کد نامزد ۲۴۸۹

۵۶۰ - آقای میررضا میرعظیمی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۲۴۹۱

۵۶۱ - آقای سیدعلی میرغیاثی فرزند سیدحسن کد نامزد ۲۴۹۲

۵۶۲ - آقای احمدرضا میرلو فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۴۹۴

۵۶۳ - آقای سیدجلال الدین میرمجیدی فرزند سیدعبدالعظیم کد نامزد ۲۴۹۵

۵۶۴ - آقای میلاد نادری فرزند روح اله کد نامزد ۲۴۹۷

۵۶۵ - خانم سارا نادعلی فرزند حمید کد نامزد ۲۴۹۸

۵۶۶ - آقای حسین نباتی طهرابند فرزند جوانمرد کد نامزد ۲۴۹۹

۵۶۷ - آقای محمد نجاری فرزند یونس کد نامزد ۲۵۱۱

۵۶۸ - آقای حسین نجفی فرزند شکراله کد نامزد ۲۵۱۲

۵۶۹ - آقای مهدی نجفی ماچیانی فرزند علی کد نامزد ۲۵۱۴

۵۷۰ - خانم فاطمه نریمانی فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۵

۵۷۱ - آقای نریمان نریمانی فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۵۱۶

۵۷۲ - خانم سمیه نساجی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۵۱۷

۵۷۳ - آقای احمد نصراللهی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۵۱۸

۵۷۴ - آقای جعفر نصیری فرزند شکور کد نامزد ۲۵۲۱

۵۷۵ - آقای علی نصیری فرزند فتح الله کد نامزد ۲۵۲۲

۵۷۶ - آقای محمدعلی نصیری فرزند نوری کد نامزد ۲۵۲۴

۵۷۷ - آقای حسن نظافت تکله فرزند کاظم کد نامزد ۲۵۲۵

۵۷۸ - آقای جمال الدین نظری فرزند فضل الله کد نامزد ۲۵۲۶

۵۷۹ - آقای رضا نظری فرزند محمد کد نامزد ۲۵۲۷

۵۸۰ - آقای حسن نعمتی فرزند نوروز کد نامزد ۲۵۲۸

۵۸۱ - خانم صغری نقی پور فرزند محمد کد نامزد ۲۵۴۱

۵۸۲ - آقای مهرداد نوربخش فرزند سیف الدین کد نامزد ۲۵۴۲

۵۸۳ - خانم لیلا نورعلی زاده فرزند نصرت اله کد نامزد ۲۵۴۴

۵۸۴ - آقای بهروز نوروزی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵۴۵

۵۸۵ - آقای علی نوروزی مارکانی فرزند خداداد کد نامزد ۲۵۴۶

۵۸۶ - آقای هادی نوری فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۵۴۷

۵۸۷ - آقای علی نوری زاده فرزند عین اله کد نامزد ۲۵۴۸

۵۸۸ - آقای محمد نوری مقدم فرزند مسیح اله کد نامزد ۲۵۴۹

۵۸۹ - آقای حسین نیکوئی فرزند فرج اله کد نامزد ۲۵۵۱

۵۹۰ - آقای سیدامیر هاشمی زاده فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۵۵۴

۵۹۱ - آقای سیدجواد هاشمی گوراب فرزند میرابوطالب کد نامزد ۲۵۵۶

۵۹۲ - آقای سیدعلی هاشمی منشادی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۵۷

۵۹۳ - آقای سیدمحمدحسین هاشمی منشادی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۵۸

۵۹۴ - آقای محمد هزار فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۵۵۹

۵۹۵ - آقای عبدالمهدی همت پور فرزند منصور کد نامزد ۲۵۶۴

۵۹۶ - خانم فاطمه هندی زاده فرزند علی کد نامزد ۲۵۶۵

۵۹۷ - آقای محمد واحدی فرزند محمود کد نامزد ۲۵۶۷

۵۹۸ - آقای شهرام وارسته کاشانی فرزند اصغر کد نامزد ۲۵۶۸

۵۹۹ - آقای حسین واشقانی فراهانی فرزند عبداله کد نامزد ۲۵۶۹

۶۰۰ - خانم سیده آذر وجدی تولون فرزند سیدکیومرث کد نامزد ۲۵۷۱

۶۰۱ - آقای منصور وحیدی فرزند قاسم کد نامزد ۲۵۷۲

۶۰۲ - خانم لیلا وشنوهء فرزند حسن کد نامزد ۲۵۷۶

۶۰۳ - آقای اسمعیل وکیل زاده نیری فرزند زین العابدین کد نامزد ۲۵۷۷

۶۰۴ - خانم یوکابد ولی زاده فرزند اکبر کد نامزد ۲۵۷۸

۶۰۵ - خانم حوا ویسهء فرزند نظیر کد نامزد ۲۵۷۹

۶۰۶ - خانم لیلا یادگاری فرزند سام کد نامزد ۲۵۸۱

۶۰۷ - آقای علی یاراحمدی فرزند رحمن کد نامزد ۲۵۸۲

۶۰۸ - آقای احمد یاری فرزند قریب خان کد نامزد ۲۵۸۴

۶۰۹ - آقای حیدر یاوری فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۵۸۵

۶۱۰ - خانم لیلا یحیی بیگی فرزند یحیی کد نامزد ۲۵۸۶

۶۱۱ - آقای مجید یداللهی فرزند علی کد نامزد ۲۵۸۷

۶۱۲ - آقای مجید یزدانی فرزند کرمعلی کد نامزد ۲۵۸۸

۶۱۳ - آقای جواد یعقوبی صابرمسلک فرزند مصطفی کد نامزد ۲۵۸۹

۶۱۴ - آقای رسول یعقوبی مرام فرزند یوسفعلی کد نامزد ۲۵۹۱

۶۱۵ - آقای معین ینگی ملکی فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۵۹۲

۶۱۶ - آقای علی یوسفی فرزند رحیم کد نامزد ۲۵۹۴

توجه :

۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۳ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۱۳ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرج در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

انتهای پیامتبليغ


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location